Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

RYBÁRSKY  PORIADOK

Slovenský rybársky zväz - RADA Žilina na zabezpečenie riadneho výkonu
rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ v súlade so zákonom
č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a
vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. (ďalej len vyhláška) vydáva
tento k a p r o v ý z v ä z o v ý r y b á r s k y p o r i a d o k (ZRP-K):
(ďalej len zákon)
a) Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch
Slovenského rybárskeho zväzu, uvedených v osobitnej časti tohoto poriadku
(zoznamy a popisy rybárskych revírov, výnimku na skorší lov
kapra od 15.mája v rokoch 2012-2014, úpravy lovných mier).
b) Držitelia zväzového kaprového povolenia môžu loviť ryby vo všetkých
rybárskych revíroch uvedených v zozname, ktorý je súčasťou tohoto
ZRP-K. Toto povolenie platí aj na kaprové vody vlastnej organizácie, v
ktorej je loviaci členom.
c) Loviaci je povinný sa riadiť zákonom, vyhláškou a týmto rybárskym poriadkom.
d) Na všetkých kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne
doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle § 10 vyhlášky.
e)
členský preukaz
f) Na str.3-5 sú uvedené vybraté ustanovenia z vyhlášky.
g) Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej
republiky.
h) Držiteľ povolenia odovzdáva vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho
roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal.
Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá
povolenie na nasledujúci rok.
i) Rybárske revíry v prílohe tohoto ZRP-K označené písmenom “(H)” informujú
loviacich o výskyte hlavátky.
j) Zväzové kaprové povolenie neoprávňuje jeho držiteľa loviť a privlastniť
si hlavátku podunajskú.
k) Rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských
prázdnin (júl - august) bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené
SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa povolenia,
ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.
Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe rybársky lístok, povolenie na
rybolov a s fotografiou vydaný základnou organizáciou
SRZ, v ktorej je členom.
1
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – SRZ RADA
ANDREJA KMEŤA 20, 010 55 ŽILINA
R Y B Á R S K Y P O R I A D OK
pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov
v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu
platný od 1. januára 2014
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH POVOLENÍ
l)
m) Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí,
v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo.
V prípade, že ZO SRZ požiadala o úpravu lovnej miery rýb na revíri, ktorý
je súčasťou tohoto zväzového povolenia, táto lovná miera platí pre
všetkých držiteľov tohoto povolenia. Tieto úpravy sú uvedené v osobitnej
časti tohto ZRP-K, v zozname rybárskych revírov.
V mesiacoch júl - september pri 24 hodinovom love, v prípade, že loviaci
pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00 hod. povinný zaznačiť ukončenie
lovu zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V prípade, že
loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch
(vyškrtnutím), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch
skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov.
Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.
Správanie sa pri love
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom
okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.
Povinná výbava loviaceho
Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky
tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
Nástrahové rybky
Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú celoročne
chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. V kaprových vodách
sa zakazuje loviť na rybku prinesenú z iného revíru. Lov nástrahových rýb
čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s
dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívacie práva tým, že
nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií
a vyhradených parkovísk a na nich parkovať.
Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách
Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe
Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), podľa príslušnosti daného
rybárskeho revíru, OÚ ŽP, prípadne na čísle 112. Kontakt na SIŽP nájde každý
rybár v “Povolení na rybolov a zázname o dochádzke k vode a úlovkoch”.
V prípade, že na niektorých vodných nádržiach dôjde v priebehu obdobia platnosti
tohto rybárskeho poriadku k vykonaniu technickej úpravy alebo k iným zásahom,
treba rešpektovať spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.
2
3
VYBRATÉ USTANOVENIA Z VYHLÁŠKY
Denný čas lovu rýb (§12 1c)
Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na kaprových
vodách v mesiacoch
1. január a február od 07.00 do 17.00 hod.,
2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,
3. máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,
4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,
5. november a december od 07.00 do 20.00 hod.
Čas individuálnej ochrany rýb (§10, ods.1, písm.a-l)
Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto
druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca - mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája - lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna - šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra - hlavátka podunajská (Hucho hucho); na
hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,
f) od 15. marca do 31. mája - kapor rybničný (Cyprinus carpio - zdomácnená
forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí
od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych
pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky,
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10.pleskáč siný (Abramis ballerus)
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
12. pleskáč vysoký (Abramis brama)
13. podustva severná (Chondrostoma nasus).
h) od 15. marca do 15. júna
mrena severná (Barbus barbus),
sumec veľký (Silurus glanis),
zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný (Salmo trutta m.fario),
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
úhor európsky (Anguilla anguilla)
4
k) od 1. septembra do 31. decembra
sih maréna (Coregonus maraena),
sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
blatniak tmavý (Umbra krameri),
býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
čík európsky (Misgurnus fossilis),
hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii - neťažná forma),
kapor sazan (Cyprinus carpio - divá forma),
karas zlatistý (Carassius carassius),
kolok veľký (Zingel zingel),
kolok vretenovitý (Zingel streber),
lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
plotica lesklá (Rutilus pigus),
plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
pĺž severný (Cobitis taenia),
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).
Lovná miera rýb (§13, ods.1, písm.a-ae)
Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius) 40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 20 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus) 20 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio) - zdomácnená forma 40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca) 25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm
o) pleskáč siný (Abramis ballerus) 20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 25 cm
v) sih maréna (Coregonus maraena) 25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm
5
x) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) 25 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm
z) šťuka severná (Esox lucius) 60 cm
aa) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm
ab) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm
ac) úhor európsky (Anguilla anguilla) 45 cm
ad) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50 cm
ae) zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 35 cm
a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého
alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo
mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg.
3. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2
písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu,
bez ohľadu na jej hmotnosť.
4. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je
väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
5. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby,
ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo
bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb,
ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa
sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa
dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si
poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto
poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej
hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus
ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá
sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného
povolenia.
6. Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom
povolenia, alebo osobitného povolenia.
7. Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.
Všetky ostatné ustanovenia zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č 185/2006 Z.z. platia v plnom rozsahu.
Množstvo úlovkov a ich evidencia (§14, ods. 1-4,7,8,9)
1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti
vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v
ktorom bude lov vykonávať.
2. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych
revíroch, najviac
6
1-0040-1-1 Čierna voda č. 3 Senec
Čiastkové povodie Čiernej vody od mosta pri čerpacej stanici Kráľová pri
Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.
1-0050-1-1 Čierna voda č. 4 Senec
Čiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo
po pramene.
1-0110-1-1 Dunaj č. 3 - OR Veľký Zemník Bratislava 5
Vodná plocha odstaveného ramena (48,4ha) na pravej strane zdrže VD
medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov
rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
1-0130-1-1 Dunaj č. 3 - Rusovecká-Jarovecká sústava ramien Bratislava 5
Sústava ramien (56,1ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia
do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála
pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz
lovu všetkých druhov rýb od 15.3.-do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
1-0140-1-1 Dunaj č. 4 -Karlovesko-Devínske rameno Bratislava 4
Vodná plocha prietočného ramena (33,85ha) na ľavej strane Dunaja od
ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po začiatok
ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena (8,57ha)
nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín.
Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský
zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby
ochrany. Revír nie je hraničná voda.
1-0151-1-1 Gidra č. 1b Pezinok
Čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci Budmerice
po cestný most Častá Dubová. V úseku od spodného oplotenia rybochovného
zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová
je chránená rybárska oblasť.
1-0160-1-1 Hlboké jazero v Senci Senec
Vodná plocha jazera (56ha)pri meste Senec. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.
mája v rokoch 2012-2014.
1-0300-1-1 Kanál Malina č. 1 Záhorie
Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po
cestný most Láb - Dúbrava. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0310-1-1 Kanál Malina č. 2 Záhorie
Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb -
Dúbrava po pramene. Kuchyňská a Pernecká Malina po pramene a štrkovisko
Pernek. Lovná miera: lieň 30 cm.
BRATISLAVSKÁ OBLASŤ :
ZOZNAM A POPIS RYBÁRSKYCH REVÍROV:
Číslo ryb. Názov revíru Názov organizácie
revíru Popis revíru SRZ
1-0370-1-1 Malý Dunaj č. 6 Bratislava 2
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov - Nová
Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.
1-0390-1-1 Morava č. 1 Bratislava 4
Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský
most (revír je hraničná voda) a vodné plochy inundácie v uvedenom
úseku. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území SR.
1-0400-1-1 Morava č. 2 Záhorie
Čiastkové povodie rieky Morava od Marcheggského železničného mosta
po rkm 33,3 - katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad. Revír
je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných
plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov
miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
1-0410-1-1 Morava č. 3 Gajary
Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-
Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8. Revír je hraničná voda - lov rýb povolený
výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom
úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích,
zvláštnych a osobitných povolení.
1-0420-1-1 Morava č. 4 Veľké Leváre
Čiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu
Morávku rkm 59 (ľavá strana) pri k. ú. Moravský Svätý Ján. Revír je hraničná
voda – lov rýb povolený výhradne na území SR.Na vodných
plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov
miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
1-0430-1-1 Odpadový kanál Veľké Leváre
Odpadový kanál prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom
od ústia Baďurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod.
1-0600-1-1 Rudava č. 1 Veľké Leváre
Čiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Moravy po mlyn pri obci
Studienka Chválove.
1-0610-1-1 Rudava kanál Rohožník
Kanál Rudava od obce Prievaly po obec Sološnica.
1-0960-1-1 Štrkovisko Kalná Bratislava 3
Vodná plocha štrkoviska (6,5ha)pri nákladnej stanici Bratislava-Východ.
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za Hrádzou Dunajská Lužná
Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Rovinka. Lov kapra a ostatných
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.-
mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: šťuka 70cm, amur 80cm
1-1120-1-1 Štrkovisko Vajnory 2 Bratislava 3
Vodná plocha štrkoviska (19ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Lov
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany
povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
7
1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky Bratislava 2
Vodná plocha štrkoviska (52,2ha)v mestskej časti Bratislava-Ružinov. V plážovej
časti areálu zdravia-Zlaté piesky od tobogánov po reštauráciu u Zlatého
vodníka je lov rýb celoročne zakázaný.Lov rýb je zakázaný od 1.6. do
31.8. v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. na Seneckej pláži v úseku od reštaurácie
“U zlatého vodníka “po prevádzku vodnolyžiarskeho vleku. Lov rýb
z ostrova je celoročne zakázaný. Zákaz budovania pevných stanovíšť a prístreškov,
na brehu štrkoviska zákaz kladenia ohňov mimo vyhradených ohnísk
STARZ-u. Prístup na lokalitu je len cez vyhradené vstupné miesta
STARZ-u na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz
lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez
stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch
2012-2014. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika.
1-1010-1-1 Štrkovisko na Židovkách Záhorie
Vodná plocha štrkoviska (80ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.-
mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda Bratislava 4
Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe
zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto - vlastníka pozemkov pod vodnou
plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto
je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu z celej plochy
štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10m od móla, 15m
od "Reštaurácie vodný svet" - mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené
vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov
po 18,00 hod. v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej -
Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a
ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený
od 15.mája v rokoch 2012-2014.
1-1190-1-1 Štrkovisko Zrkadlový Háj Bratislava 5
Vodná plocha štrkoviska (20,5ha)v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz
lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného
času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
1-1340-1-1 VN Kučišdorf Pezinok
Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb
bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch
2012-2014.
1-1421-1-1 VN Vištuk Pezinok
Vodná plocha nádrže (28ha) pri obci Vištuk
1-1470-1-1 Záhorský kanál Gajary
Vodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.
1-1480-1-1 Zohorský kanál č. 1 Záhorie
Zohorský kanál od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz, vrátane
vodnej plochy Bezedné. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1490-1-1 Zohorský kanál č. 2 Záhorie
Zohorský kanál od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie do Prukse. Lovná
miera: lieň 30 cm.
8
9
2-0040-1-1 Aszódsky kanál č. 2 Veľký Meder
Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po
železničný most Dolný Štál - Okoč.Lovná miera: šťuka 70cm, pleskáč 40cm,
lieň 40 cm.
2-0050-1-1 Aszódsky kanál č. 3 Topoľníky
Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.
2-0090-1-1 Bebrava č. 1 Partizánske
Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v
obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice
- Žabokreky.Lovná miera: kapor 45cm.
2-0100-1-1 Bebrava č. 2 Bánovce nad Bebravou
Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka
Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec
Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec,
Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia do Bebravy
po hrádzu VN Prusy.
2-0130-1-1 Blava č. 1 Trnava
Čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských
Bohuniciach. Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27cm, pstruh
dúhový 27cm, kapor 45cm.
2-0230-1-1 Cergát č. 1 Nové Zámky
Čiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky
Nitra pri cestnom moste Nové Zámky - Komoča. Lovná miera: lieň 30cm.
2-0240-1-1 Cergát č. 2 Nové Zámky
Čiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo
smerom na Selice po ústie spojovacieho kanála medzi obcami
Andovce a Zemné. Lovná miera: lieň 30cm.
2-0280-1-1 Chvojnica č. 1 Holíč
Čiastkové povodie Chvojnice od ústia po cestný most v obci Dubovce.
2-0300-1-1 Čergovský kanál Kolárovo
Hlavný spojovací kanál Aszód - Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie
z Aszódskeho kanála. Lovná miera: lieň 30cm.
2-0320-1-1 Čierna voda č. 1 Galanta
Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese
po čerpaciu stanicu pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej
vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo nad
obcou Čierny Brod, vodná plocha Fekete ér a Kráľovobrodský kanál. Lovná
miera: lieň 40cm, kapor 45cm.
2-0330-1-1 Čierna voda č. 2 Sládkovičovo
Čiastkové povodie Čiernej vody od čerpacej stanice pri sútoku Stoličného
potoka po most pri čerpacej stanici Kráľová pri Senci a Stoličný potok od
ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka.
2-0350-1-1 Dolnobarský kanál Topoľníky
Kanál od cestného mosta Dunajská Streda - Komárno pri obci Dolný Bar
po ústie do Klátovského ramena pri obci Topoľníky.
ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ :
2-0400-1-1 Dubová Piešťany
Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný
most Očkov - Pobedim pri obci Pobedim.
2-0410-1-1 Dudváh č. 1 Galanta
Čiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci
Malá Mača, Salibský dudváh od ústia pri obci Čierny Brod po sútok s Čiernou
vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od
ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová,
Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: lieň 40cm,
kapor 45cm.
2-0420-1-1 Dudváh č. 2 Trnava
Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po rkm
14,05 - kanál Dudváh-Váh pri obci Siladice, potok Trnávka od ústia po výtok
z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia
po pramene. Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový
27cm, kapor 45cm.
2-0430-1-1 Dudváh č. 3 Drahovce
Čiastkové povodie Dudváhu od obce Pečeňady rkm 14,05 po obec Veselé
rkm 22,08.
2-0440-1-1 Dudváh č. 4 Piešťany
Čiastkové povodie Dudváhu od rkm 22,080 pri obci Veselé po cestný most
pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice.
2-0450-1-1 Dudváh č. 5 Nové Mesto nad Váh.
Čiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po horný
okraj železničného tunela medzi obcami Čachtice a Višňové a Čachtický kanál
od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po cestný
most v obci Čachtice.
Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz
lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov,
nápustných a výpustných objektov, hatí, plávajúcich pracujúcich strojov a
miest vyznačených správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p.)
2-0480-1-1 Dunaj č. 1 SRZ Rada Žilina
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho
Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej
doby ochrany. Revír - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený
od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR
č.8947/2009-8.1.
2-0490-1-1 Dunaj č. 2 SRZ Rada Žilina
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm
1766 po rkm 1810) pri obci Sap (revír - hraničná voda) a Medveďovské rameno.
Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
V úseku od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po železničný
most je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe
Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
10
2-0500-1-1 Dunaj č. 2 - OR spodná inundácia SRZ Rada Žilina
Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový
priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej
doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0510-1-1 Dunaj č. 3 SRZ Rada Žilina
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii
(20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú
komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú
hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového
sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu -
CHRO. Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň - rkm 1850,5
je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom
po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb povolený
celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0520-1-1 Dunaj č. 3- ľavostranný priesakový kanál VD SRZ Rada Žilina
Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove
po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia
do priesakového kanála po stavidlo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od
15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
Čilistovský kanál II. Lagúna (MO SRZ Šamorín) od stavidla po koniec kanála.
Lov rýb upravený miestnym rybárskym poriadkom MO SRZ Šamorín.
Lov rýb na Lagúne povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích,
zvláštnych a osobitných povolení.
2-0530-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama A SRZ Rada Žilina
Vodná plocha materiálového jazera A (70ha) pri obci Vojka. Zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.. Revír nie je hraničná voda. Podmienky
rybolovu sú uvedené na vývesnej tabuli a na www.srzrada.sk.
2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B SRZ Rada Žilina
Vodná plocha materiálového jazera B (70ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
2-0550-1-1 Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD SRZ Rada Žilina
Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta
Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory.
Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír
- nie je hraničná voda.
2-0560-1-1 Dunaj č. 3 - OR horná inundácia SRZ Rada Žilina
Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom
v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci
Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy
Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby
ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0570-1-1 Dunaj č. 3 - OR stredná inundácia SRZ Rada Žilina
Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého
toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála
pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála
pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní
individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
11
2-0580-1-1 Dunaj č.3-pravostranný priesakový kanál VD SRZ Rada Žilina
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou
v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu
všetkých druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
2-0590-1-3 Dunaj č.3 Prívodný kanál VD Celoročný zákaz rybolovu! SRZ Rada Žilina
Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo
po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane
od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29VD (tabuľa STOP športovej
plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.
2-0600-1-1 Dunaj č.3-pravostranný priesakový kanál VD SRZ RADA Žilina
Čunovsko -Rusovecko -Jarovecký
Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo
po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu všetkých
druhov rýb od 15.3. - do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
2-0610-1-1 Dunaj č. 3 - zdrž VD Hrušov - Čunovo SRZ Rada Žilina
Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín
pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne
spojené so zdržou (mimo Rusovecko - Jaroveckej sústavy ramiensamostatný
revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od
plavebného km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe" po rkm 1862 a priľahlé
vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne
pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Z dôvodu
výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej
vodnej elektrárne po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom
tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v
období od 1.1.2011 do 31.12.2014.
2-0620-1-1 Dunaj č. 4 SRZ Rada Žilina
Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava
pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom.
Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda.
Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0640-1-1 Farská voda Holíč
Farská voda od ústia do Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku
pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody.
2-0660-1-1 Gidra č. 1a Trnava
Čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského
potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene.
Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 27cm,
kapor 45cm.
2-0680-1-1 Hlavný kanál Csóványos Šaľa
Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po
obec Žiharec. Lovná miera: lieň 40cm.
2-0740-1-1 Hron č. 1 Štúrovo
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia pri Štúrove po obec Čata a Bardoňovský
potok (Kvetnianka) od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30cm.
12
2-0750-1-1 Hron č. 2 Želiezovce
Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po hať Šárovce
a od cestného mosta Tekovské Lužany - Demandice po cestný most v
obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia
po pramene. V úseku od haťového telesa MVE Šárovce po vyústenie
ČOV Šárovce v tabuľami vyznačenom úseku je CHRO. V úseku od cestného
mosta v Želiezovciach po kamennú hrádzu pod mostom sa nachádza
zimovisko, zákaz lovu rýb od 15.11. do 15.3.
2-0760-1-1 Hron č. 3 Levice
Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského
(Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a
Kalná n. Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného
mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka
od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri
ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky
potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský
potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov
a Zahajský potok od ústia po pramene. Na VN Kalná nad Hronom a VN
Turá neplatí zväzové kaprové povolenie.
Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných
stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100m nad a pod
rybími prechodmi.
2-0770-1-1 Ipeľ č. 1 Štúrovo
Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná
plocha v obci Chľaba. Revír je hraničná voda. V úseku od ústia po dolný
chotár obce Pástovce je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31.
januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná miera:
lieň 30cm.
2-0780-1-1 Ipeľ č. 2 Želiezovce
Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka
Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Revír je
hraničná voda.V úseku od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka
Búr je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe
Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0790-1-1 Ipeľ č. 3 Šahy
Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný
most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda.Lov na rybku a prívlač
povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP
SR č.8947/2009-8.1.
2-0810-1-1 Jarčie č. 1 Šoporňa
Jarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata. Lovná miera:
kapor 45cm, amur 65cm, lieň 35cm.
2-0820-1-1 Jarčie č. 2 Sereď
Jarčie /potok Jác/ od diaľničného mosta pri obci Pata po pramene. Lovná
miera: amur 70cm.
13
2-0961-1-1 Kamenický kanál Štúrovo
Čiastkové povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri železničnom
moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, Želiarsky kanál
a Štúrovský kanál. Lovná miera: lieň 30cm.
2-0981-1-1 Kanál Kátovské jazero Holíč
Vodný tok od hranice s k.ú. Skalica po zhybku pod potokom Chvojnica, kanál
Struha od vyústenia z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero.
2-1000-1-1 Kanál Stará Gúta Hurbanovo
Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce
po stavidlo. Lovná miera: kapor 45cm.
2-1010-1-1 Kanál Vrbová Hurbanovo
Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou
Landor. Lovná miera: kapor 45cm.
2-1080-1-1 Kostolník Stará Turá
Potok Kostolník od sútoku pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom
hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č. 1.
2-1090-1-1 Krupinica č. 1 Šahy
Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v
obci Plášťovce.
2-1190-1-1 Malý Dunaj č. 1 Kolárovo
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoča - Kolárovo
po ústie starého koryta Čiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade
Köveslágy po hranice okresu Komárno - Šaľa /Csóványos/. Lovná miera:
lieň 30cm.
2-1200-1-1 Malý Dunaj č. 2 Topoľníky
Čiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po
cestný most Trstice - Trhová Hradská.
2-1210-1-1 Malý Dunaj č. 3 Dun. Streda
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hradská
po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda.
Lovná miera: lieň 40cm.
2-1220-1-1 Malý Dunaj č. 4 Galanta
Čiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho
kanála Čierna voda po cestný most Jelka - Eliášovce. Lovná miera:
lieň 40cm, kapor 45cm.
2-1230-1-1 Malý Dunaj č. 5 Šamorín
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce
po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.
2-1300-1-1 Melioračný kanál Tvrdonice Holíč
Melioračný kanál Tvrdonice od ústia do Moravy pri hati Adamov cez
Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie z Farskej vody.
2-1330-1-1 Morava č. 5 Sekule
Čiastkové povodie rieky Moravy od Tomkovej Morávky rkm 59 /pravá strana/
pri obci Moravský Svätý Ján - Sekule po trojhraničný kameň /ústie Dyje/.
Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na
vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre
držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
14
2-1340-1-1 Morava č. 6 Kúty
Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje )
po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto
Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hraničná
voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných
plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov
miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1350-1-1 Morava č. 7b Holíč
Čiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po
hydrocentrálu pri Hodoníne, a Cunínsky potok od ústia po pramene. Revír
je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných
plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre
držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1351-1-1 Morava č. 7a Brodské
Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa /rkm 78,00/ po premostenie
plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený
výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom
úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích,
zvláštnych a osobitných povolení.
2-1360-1-1 Morava č. 8 Skalica
Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického
potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou
pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom
ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štátnych
orgánov ochrany prírody a krajiny. Revír je hraničná voda– lov rýb
povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v
danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích,
zvláštnych a osobitných povolení.
2-1370-1-1 Myjava č. 1 Šaštín-Stráže
Čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný
most Dojč - Šajdíkove Humence, kanál Myjavka. Lovná miera: amur
70cm, lieň 35cm.
2-1380-1-1 Myjava č. 2 Senica
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč - Šajdíkove Humence
po teleso hrádze VN Myjava. Lovná miera: úhor 50cm,lieň 30cm.
2-1400-1-1 Nitra č. 1 Nové Zámky
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie
Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok. Lovná miera : lieň 30cm.
2-1410-1-1 Nitra č. 2 Šurany
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok
po cestný most v obci Horný Vinodol a Stará Nitra od ústia pri Nitrianskom
Hrádku po cestný most v obci Branč.
2-1420-1-1 Nitra č. 3 Nitra
Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po
cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci
Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany.
15
2-1430-1-1 Nitra č. 4 Topoľčany
Čiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie
potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene,
potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica
od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Lovná miera: lieň 30cm.
2-1440-1-1 Nitra č. 5 Partizánske
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce
po ústie Oslianskeho potoka. Lovná miera: kapor 45cm. Úsek od hate
MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru
bez privlastnenia si úlovku (CHAP).
2-1450-1-1 Nitrica č. 1 Partizánske
Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v
obci Skačany. Lovná miera: kapor 45cm.
2-1471-1-1 Obidský kanál Štúrovo
Odvodňovací kanál pod obcou Obid od čerpacej stanice pri hrádzi Dunaja
po pramene v obci Búč. Lovná miera: lieň 30cm.
2-1520-1-1 OR Berek Nové Zámky
Odstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri
obci Aňala. Lovná miera: lieň 30cm.
2-1800-1-1 OR Melečka č. 2 Šoporňa
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh (2ha) pri obci Šoporňa. Lov
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany
povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: kapor 45cm,
lieň 35cm, amur 65cm.
2-1950-1-1 OR Trstice Dunajská Streda
Odstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice.Lovná miera: lieň
40cm.
2-2050-1-1 Parná č. 1 Trnava
Čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6.
Lovná miera: lieň 30cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27cm, kapor
45cm.
2-2080-1-1 Patinský kanál č. 1 Marcelová
Vodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.
2-2090-1-1 Patinský kanál č. 2 Komárno
Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno.Lovná
miera: lieň 30cm.
2-2100-1-1 Perec č. 1 Štúrovo
Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Lovná
miera: lieň 30cm.
2-2110-1-1 Perec č. 2 Želiezovce
Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany
- Starý Hrádok.
2-2150-1-1 Preseľanský potok Šahy
Preseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hranice
s Maďarskou republikou.
2-2180-1-1 Radošina č. 1 Nitra
Čiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v
obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene.
16
2-2190-1-1 Radošina č. 2 Topoľčany
Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene
a po toky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Lovná
miera: lieň 30cm.
2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok Sládkovičovo
Vodná plocha rašeliniska (7ha)pri osade Tárnok.
2-2650-1-1 Sikenica č. 1 Želiezovce
Čiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne Ludany
- Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia
do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok.
2-2670-1-1 Spojovací kanál Cergát-Váh Nové Zámky
Spojovací kanál medzi Cergátom č.2 a Váhom. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2680-1-1 Spojovací kanál Martovce Hurbanovo
Spojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie
do kanála Vrbová. Lovná miera: kapor 45cm.
2-2690-1-1 Stará Nitra č. 1 Komárno
Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie
Žitavy pri Martovciach. Zimovisko rýb od čerpačky Lándor po sútok Starej
Nitry s Vážskym Dunajom od 15.11. do 15.3. Lovná miera: lieň 35cm.
2-2700-1-1 Stará Nitra č. 2 Hurbanovo
Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňaly-
Stará Gúta. Lovná miera: kapor 45cm.
2-2710-1-1 Stará Žitava Šurany
Čiastkové povodie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri Mlyne po stavidlo v
obci Hul.
2-2720-1-1 Striebornica č.1 Piešťany
Potok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica.
2-2740-1-1 Svinica č. 1 Bánovce nad Bebr.
Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná
- Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
2-2760-1-1 Štiavnica č. 1 Šahy
Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.
2-2930-1-1 Štrkovisko Bendö č. 1 Dunajská Streda
Vodná plocha štrkoviska (5ha)pri obci Gabčíkovo. Vchod ku štrkovisku je
medzi Boheľovom a Patašom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného
času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch v rokoch
2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.
2-3790-1-1 Štrkovisko Okoč Veľký Meder
Vodná plocha štrkoviska (15ha) pri obci Okoč. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v
rokoch 2012-2014. Lovná miera: šťuka 70cm, pleskáč 40cm, lieň 40cm.
2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň Nové Zámky
Vodná plocha štrkoviska (8ha)pri obci Bánov. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.
mája v rokoch 2012 - 2014. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4350-1-1 Uherecký potok č. 1a Partizánske
Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Pažiť po cestný
most pri zberni kovošrotu. Lovná miera: kapor 45cm.
17
2-4360-1-1 Váh č. 1 Kolárovo
Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoča - Kolárovo po rkm
35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po pramene.
V úseku Váhu od ústia rieky Nitra po ústie rieky Malý Dunaj je zimovisko
rýb, zákaz lovu rýb od 15.12.do 15.3.. Lovná miera: lieň 30cm.
2-4370-1-1 Váh č. 2 Šaľa
Čiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné teleso
vodnej nádrže Kráľová. Zimovisko rýb od telesa hrádze VN Kráľová po
začiatok betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. V tomto úseku platí zákaz
lovu rýb od 1.12. do 15.3.. Lovná miera: lieň 40cm.
2-4380-1-1 Váh č. 3 Sereď
Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh
pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce
sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu - vstup zakázaný.
2-4390-1-1 Váh č. 4 Hlohovec
Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského
potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu
v Maduniciach a Terezovské rameno. Lovná miera: amur 70cm, lieň 30cm.
2-4400-1-1 Váh č. 5 Drahovce
Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po
ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce.
2-4410-1-1 Váh č. 6 Piešťany
Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce
po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po
hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach
po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála
v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. V úseku od dolnej hrany
Krajinského mosta po hornú hranu Skleného mosta je zimovisko rýb,
zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3.. Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú
hranicu (cca 130 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú
rybársku oblasť - CHRO.
2-4420-1-1 Váh č. 7 Nové Mesto nad Váhom
Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná
Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom.
2-4430-2-1 Váh č. 8 (H) Trenčín
Čiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od prvého mosta nad hydrocentrálou
v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica
nad Váhom. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách
v úseku od hate Trenčianske Biskupice po poslednú kamennú hrádzu,
od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia
Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu, zákaz
lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce
po diaľničný privádzač Nemšová - Dubnica nad Váhom - výskyt hlavátky.
2-4440-1-1 Vážsky Dunaj Komárno
Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most
Komoča - Kolárovo. Lovná miera: lieň 35cm.
18
2-4450-1-1 Vlára Trenčín
Potok Vlára od ústia pri obci Nemšová po hranicu s Českou republikou.
2-5550-1-1 Vojnícky potok Marcelová
Vojnícky potok od ústia po pramene.
2-4670-1-4 VN Dolné Dubové Trnava
Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie
Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové. Časť revíru na
ľavom brehu od ústia potoka, ktorá je vyznačená tabuľami, predstavuje
účel využitia "chovný". Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného
času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“
(CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
2-4710-1-1 VN Duchonka Topoľčany
Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného
telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v
rokoch 2012-2014.
2-4730-1-1 VN Haláčovce Bánovce nad Bebravou
Vodná plocha nádrže (16ha) na toku Halačovka nad obcou Halačovce.
Na vodnej nádrži je povolená ako prístupová len panelová cesta. Parkovanie
povolené od hrádze VN na pravej strane nad poľnou cestou pred
okálom až po koniec za okálom.
2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce Levice
Vodná plocha nádrže (72ha) od priehradného telesa v obci Veľké Kozmálovce
po železničný most pri meste Tlmače a materiálová jama v katastri
mesta Tlmače.
2-4930-1-1 VN Kráľová SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný
most pri obci Váhovce. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2009
vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová.
Zakázané činnosti na VN Kráľová:
1) Lov rýb z ostrovov /na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri
obci Váhovce/.
2) Stavať posedy a móla (štégy) po celej vodnej ploche nádrže a okolo
ostrovov.
3) Kempovanie /parkovanie kempingových prívesov/ a stanovanie okolo
celej vodnej nádrži.
4) Zákaz lovu rýb v priestore ZKŠ /Štrkopiesky/.
5) Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a na pätu
hrádze v zmysle zákona § 55 ods. 1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.
6) Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov
/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
2-4960-1-1 VN Lovce Zlaté Moravce
Vodná plocha nádrže (3ha) pri obci Lovce. Lovná miera: lieň 35cm.
19
2-5020-1-1 VN Matejovec Stará Turá
Vodná plocha nádrže (7ha) pri obci Krajné - miestna časť Matejovec. Lov
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany
povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
2-5030-1-1 VN Melek Zlaté Moravce
Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Melek. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5110-1-1 VN Osuské Senica
Vodná plocha nádrže (8ha) pri obci Osuské. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.
mája v rokoch 2012 - 2014. Lovná miera : úhor 50 cm, lieň 30cm.
2-5120-1-1 VN Partizánske Partizánske
Vodná plocha nádrže (4ha) pri nemocnici v Partizánskom. Lov kapra a
ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený
od 15. mája v rokoch 2012 - 2014.Lovná miera: kapor 45cm.
2-5270-1-1 VN Sĺňava SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský
most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej
funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň
ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhradených
miest je na tomto území zakázané napr. vchádzať a stáť motorovým
vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň a voľne pustiť psa. Vyhradeným
priestorom, kde neplatí zákaz vchádzať a stáť motorovým vozidlom,
je paralelná cesta popri odvodňovacom rigole na ľavom brehu nádrže
(pod hrádzou, nie koruna hrádze), a to v úseku od vyústenia komunikácie
z Ratnoviec pri areáli vodnolyžiarskeho vleku až po hať Drahovce. Tento
priestor je vyhradený pre osoby vykonávajúce rybárske právo, a to v čase od
5,00hod. do 22,00 hod. Na pravom brehu VN Sĺňava vyššie uvedené zákazy
neplatia v úseku od lodenice TJ Sĺňava Piešťany po začiatok lokality Výsadba,
pretože pozemky medzi hrádzou a vodnou plochou nie sú súčasťou
CHA Sĺňava. Celoročný zákaz lovu rýb z oplotenej časti a výbežku ohraničujúceho
z východnej časti areál vodnolyžiarskych športov, oploteného
objektu lodenice TJ Sĺňava Piešťany a areálu prístavu Ratnovce.
Zátoka na pravej strane za kamenným valom (rozrážač) predstavuje chránenú
rybársku oblasť (CHRO).Mapka VN Sĺňava je umiestnená na obálke.
/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
2-5341-1-1 VN Šárovce Želiezovce
Vodná plocha nádrže (19,8ha) pri obci Šárovce od MVE po cestný most
Tekovské Lužany - Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov
stavby MVE Šárovce.
2-5600-1-1 Žitava č. 1 Hurbanovo
Čiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most
Komárno - Nové Zámky pri obci Bajč a priľahlé vodné plochy. Lovná miera:
kapor 45cm.
20
21
2-5610-1-1 Žitava č. 2 Nové Zámky
Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno - Nové Zámky
pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov. Lovná miera: lieň 30 -
cm.
2-5620-1-1 Žitava č. 3 Šurany
Čiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po cestný
most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.
2-5630-1-1 Žitava č. 4 Zlaté Moravce
Čiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po cestný most v
obci Obyce a potoky Čerešňový, Drevenica, Stráňka, Pelúsok, Kopanický,
Širočina, Podegarský, Rohožnica, Bočovka, Telinský, Kováčovský a
Melecký od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5650-1-1 Žitava kanál č. 1 Marcelová
Kanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a potok
Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča - Búč.
2-5660-1-1 Žitava kanál č. 2 Komárno
Vodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce (vyústenie
zo Starej Nitry ). Lovná miera: lieň 35cm.
2-5670-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 1 Komárno
Okoličniansko - Komárňanský kanál od ústia v Komárne po okresné hranice
Komárno - Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, kanál
Holiare - Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, kanál
Kolárovo - Kameničná a Balvanský kanál. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5680-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 2 Veľký Meder
Žitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaň -Holiare, Topoľovec
- Vrbina a spojovací kanál Milenovice Klučovec.a Čilizský potok od
ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii
Veľký Meder Čičov, Komárňanský kanál od okresných hraníc Komárno-
Dunajská Streda po pramene. Lovná miera: šťuka 70 cm, pleskáč
40 cm, lieň 40 cm. Úsek od čerpacej stanice v Šarkaňovskej samote po
ústie do Aszódskeho kanála č.2 predstavuje účel využitia "chovný".
2-5690-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 3 Dunajská Streda
Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove
- Vrakúň, Vrakúň - Šarkan, Dobrohošť - Šarkan, Gabčíkovo - Topoľovec,
Śulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský kanál od
cestného mosta Dolný Bar - Trhová Hradská po vyústenie z Dunaja.Čiližský
potok od cestného mosta Pataš po pramene a Lehnický kanál s prítokmi.
Lovná miera: lieň 40cm.
22
3-0070-1-1 Biela Orava č. 1 Námestovo
Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín
po ústie Skalkového potoka. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0200-1-1 Blh č. 1 Rimavská Sobota
Blh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov:
Papča, Tomášovský, Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové.
3-0660-1-1 Derivačný kanál Váhu Martin
Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany.
V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci
sú zimoviská rýb (15.12.-15.3.) vyznačené tabuľami. Lovná miera: lipeň
30cm, nosáľ 30cm.
3-1030-1-1 Hričovský kanál Bytča
Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného
potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cestného
mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
3-1040-1-1 Hričovský kanál Považská Bystrica
Vodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci
hrádze Špic pri obci Orlové po ústie potoka za obcou Beňov.
3-1050-1-1 Hron č. 4 Nová Baňa
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v
katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestného
mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz
lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
3-1060-1-1 Hron č. 5 Žarnovica
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom
po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere
toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovisko
rýb.
3-1070-1-1 Hron č. 6 Žiar nad Hronom
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Hronskej
Dúbrave.
3-1080-2-1 Hron č. 7 (H) Zvolen
Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po ústie
potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na
sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vývaru MVE je zimovisko a neresisko
rýb - lov rýb zakázaný od 1.1. do 31.5.
3-1090-2-1 Hron č. 8 (H) Banská Bystrica
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej
Bystrici - Radvaň.
3-1250-1-1 Ipeľ č. 4 Veľký Krtíš
Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské
Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok od
ústia po pramene. Tisovník od ústia do Ipľa po cestný most v obci Slovenské
Kľačany vrátane potoka Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč. Potok Stará
rieka od ústia po cestný most v obci Pôtor a potok Krtíš od ústia po hranice
VO Lešť. Časť Ipľa od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka
Tisovník - hraničná voda.V úseku od cestného mosta v obci Ipeľské
STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Predmostie po ústie potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1.
apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov,
rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.
3-1260-1-1 Ipeľ č. 5 Lučenec
Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň
pod obcou Kalonda - hraničná voda.Lov na rybku a prívlač povolený od 1.
apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom
prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.
3-1270-1-1 Ipeľ č. 6 Lučenec
Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda
po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky
potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky
potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič,
potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR
mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica.
3-1390-1-1 Jazerá Rychnavské Banská Štiavnica
Vodná plocha dvoch jazier (9,2ha) pri obci Štiavnické Bane.
3-1770-1-1 Krupinica č. 2 Krupina
Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po
cestný most v lokalite Krupina - Vlčok.
3-1830-2-1 Kysuca č. 1 (H) Žilina
Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec.
3-1840-2-1 Kysuca č. 2 (H) Kysucké Nové Mesto
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec
po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná miera: jalec
hlavatý 30 cm. Úsek od cestného mosta Kysucký Lieskovec - Ochodnica,
po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov predstavuje časť revíru bez
privlastnenia si úlovku (CHAP). Loviaci je povinný ulovenú rybu pustiť späť
do vody. Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami.
3-1850-1-1 Kysuca č. 3 Čadca
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno
nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.
3-2200-1-1 Marikovský potok č. 1 Považská Bystrica
Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina
pri obci Klieština.
3-2350-1-1 Muráň č. 1 Jelšava
Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po
cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky
potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.
3-2440-1-1 Nitra č. 6 Prievidza
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po splav v meste
Prievidza - sídlisko Zapotôčky. Od cestného mosta v obci Opatovce nad
Nitrou pri reštaurácii Rosutec po splav pri MVE, vrátane splavu v obci Opatovce
nad Nitrou je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1.11. do 1.3.
23
3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál Púchov
Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce
a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice.
V úseku cca 150m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom)
je tabuľami vyznačená CHRO. Lovná miera: lieň 35cm.
3-2530-1-1 Nosický kanál č. 9 Dubnica nad Váhom
Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová
- Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch.
3-2731-1-1 Orava č. 4 Trstená
Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín.
Lovná miera: pstruh potočný 27cm, pstruh dúhový 30cm, lipeň 30cm.
3-3250-1-1 Rimava č. 1 Tornaľa
Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka
Teška pri obci Číž.
3-3260-1-1 Rimava č. 2 Rimavská Sobota
Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný
most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská
Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok.
3-3730-1-1 Slaná č. 1 Tornaľa
Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane
štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov.
Úsek toku od hraničného kameňa na slovenskej strane (rkm 0,0) po rkm
0,61 (štátna hranica SR - MR) je hraničná voda.
3-3740-1-1 Slatina č. 1 Zvolen
Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso
VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym
mostom.
3-3970-1-1 Štiavnica č. 2 Krupina
Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný
most v obci Hontianske Nemce.
3-4150-1-1 Štrkovisko Lipovec Martin
Vodná plocha dvoch štrkovísk (24ha) pri obci Lipovec. Lov kapra a ostatných
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený
od 15. mája v rokoch 2012-2014.
3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica Dolný Kubín
Vodná plocha štrkoviska (17,3ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri
obci Párnica - Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného
času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
3-4220-1-1 Štrkovisko Sučany Martin
Vodná plocha štrkoviska (14,22ha) pri obci Sučany. Lov kapra a ostatných
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený
od 15.mája v rokoch 2012-2014.
3-4520-1-1 Turiec č.1 Tornaľa
Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri
obci Sása.
3-4510-1-1 Turiec č.2 Tisovec
Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie
pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica.
24
3-4570-1-1 Váh č. 9 Dubnica nad Váhom
Čiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica
n/V po hydrocentrálu v Ladcoch.
3-4580-2-1 Váh č.10 (H) Púchov
Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso
VN Nosice. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v
meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz
rybolovu od 16.3. do 1.6. - neresisko rýb. Lovná miera: lieň 35cm.
3-4600-1-1 Váh č.11 Považská Bystrica
Čiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kaskády
na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po ústie potoka za obcou Beňov
do Hričovského kanála.
3-4610-1-1 Váh č.12 Bytča
Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia potoka za obcou Beňov
po priehradné teleso VN Hričov.
3-4620-1-1 Váh č.13 Žilina
Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta pri ústí Rajčanky po
teleso priehradného múru VN Žilina. Lovná miera: lipeň 30cm, pstruh potočný
30cm, pstruh dúhový 30cm.
3-4630-1-1 Váh č.14 Žilina
Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím
Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu)
po železničný most Strečno-Vrútky. Lovná miera:lipeň 30cm, pstruh potočný
30cm, pstruh dúhový 30cm.
3-4670-2-1 Váh č.17 (H) Martin
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný
múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku
Turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50m pod lanovou lavicou
cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších
do Kľačian a úseky 50m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m pod starým
cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12.-15.3.) vyznačené
tabuľami. Lovná miera: lipeň 30 cm, nosáľ 30 cm.
3-5090-1-1 VN Hričov Žilina
Vodná plocha nádrže Hričov (470ha) od priehradného telesa po železničný
most pri ústí Rajčanky. Časti rybárskeho revíru vymedzené medzi
ostrovmi a bójkami, sú po celom ich obvode vyhlásené za chránenú rybársku
oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb.
3-5240-1-1 VN Krpeľany SRZ RADA Žilina
Vodná plocha spodnej časti nádrže (144ha) od priehradného telesa po ústie
bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti
100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí
celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby
a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži.
3-5250-1-1 VN Krupina Krupina
Vodná plocha nádrže (23,5ha) na potoku Bebrava pri meste Krupina.
3-5340-1-1 VN Liptovská Mara SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný
most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov “Palúdzka” platia samostatné
zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrá-
25
cii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových
chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov
povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (
č. parc. 1104/5) od 1.7 do 14. 3. - viď mapka na obálke. Celoročný zákaz
lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Celoročný zákaz rybolovu
nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz
lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Loviaci
sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v
ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie
VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí.
3-5290-1-1 VN Ľadovo Lučenec
Vodná plocha nádrže (23,5ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec.
3-5400-1-1 VN Mikšová Bytča
Vodná plocha nádrže (44ha) od priehradného telesa po cestný most v
obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno Prievidza
Vodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno
cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica
revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový
kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený
informačnými tabuľami. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti
cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na
obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami.
3-5480-1-1 VN Nosice SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (488ha) od priehradného telesa po sútok starého
koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej
vodnej plochy VN Pod Dubovcom.Zákaz lovu z priehradného
telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
3-5530-1-1 VN Orava SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej
ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku
Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) -
celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa -
nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz
lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhláseného chráneného územia
4. stupeň ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
niektoré zákazy.
1) Zákaz stanovať, bivakovať, táboriť a zakladať oheň s výnimkou vyhradených miest na stanovanie
a bivakovanie v lokalitách Bobrovského špicu, Lišťáku a Spadnutých brehov od 1.7.
do 31. 8. - lokalita č. 1 (viď. mapka na obálke). Vyhradené miesta budú v teréne vyznačené informačnými
tabuľami a to len za účelom výkonu rybárskeho práva.
2) Zákaz vjazdu motorovými vozidlami, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou,
snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom.
3) Zákaz vchádzať a stáť vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým
plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č. 3 (viď. mapka).
4) Zákaz vchádzať a stáť akýmkoľvek plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č.4
(viď. mapka) a v okruhu 50 m od brehov Vtáčieho ostrova (lokalita č.2). V lokalite č. 4 je povolené
zavážanie a zanášanie rybárskych nástrah a návnad od 1.6. do 31.12. kalendárneho roka
a lov prívlačou sa povoľuje od 16.6. do 31.12. kalendárneho roka, a to len na vesliciach alebo
člnoch s elektromotorom.
26
5) „Zákaz budovania a umiestňovania pevných stavieb, unimobuniek, karavánov a
prístreškov na brehoch Oravskej priehrady“ (mapa-lokality č. 1, 2 a 3).
6) „Zákaz zavážania a zanášania rybárskych nástrah a návnad na člnoch so spaľovacím
motorom“ (mapa-lokality č.3 a 4).
/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5600-1-1 VN Prejta - dolná Dubnica nad Váhom
Vodná plocha nádrže (18ha) pri obci Prejta. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v
rokoch 2012-2014. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála je zimovisko
rýb (31.10.-15.3.) vyznačené tabuľami .
3-5700-1-1 VN Ružiná SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na príto-
koch pri obci Ružiná. Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od telesa
hrádze až po úsek v západnej časti pri obci Divín, kde je vyhlásená
prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej. Zákaz lovu z priehradného telesa
vodnej stavby a jej funkčných objektov. Mapka VN Ružiná je umiestnená
na obálke. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5760-1-1 VN Sklabiná Veľký Krtíš
Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Sklabiná.
3-5850-1-1 VN Teplý Vrch SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku
Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6.
do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom,
motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň
mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,
d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný
za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného
telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Mapka VN Teplý Vrch je
umiestnená na obálke. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-6010-1-1 VN Žilina SRZ RADA Žilina
Vodná plocha nádrže (255ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu
CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po
koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je
zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky
na pozemkoch majiteľa a správcu VN Žilina - Vodohospodárskej výstavby
š.p. Bratislava. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných
objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-6050-1-1 VVN Tvrdošín Trstená
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrádze
po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m od
hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný
zákaz rybolovu. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Lov kapra
a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený
od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: pstruh potočný 27cm,
pstruh dúhový 30cm, lipeň 30cm.
3-6060-1-1 Východný Turiec č. 1 Tornaľa
Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie
potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš.
27
28
VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ
4-0140-1-1 Bodrog č. 1a Streda nad Bodrogom
4-0150-1-1 Bodva č. 1 Moldava nad Bodvou
4-0160-1-1 Bodva č. 2 Moldava nad Bodvou
4-0200-1-1 Brusník Spišská Nová Ves
4-0260-1-1 Cirocha č. 1a Snina
4-0330-1-1 Čierna voda Michalovce
4-0440-1-1 Duša Michalovce
4-0550-1-1 Hnilec č. 1 Gelnica
4-0630-1-1 Hornád č. 1a Košice
Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm
0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena
Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom "Patova" a čiastkové povodie
Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR pri obci Streda
nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec - hraničná
voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na
základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-0141-1-1 Bodrog č. 1b Streda nad Bodrogom
Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1)
po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor- Vecs,
medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor - "Zsillip", odstavené
rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri
obci Klin nad Bodrogom a odstavené rameno v obci Zemplín - "Malý
Bodrog".
Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný
most v obci Hatiny.
Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie
potoka Teplica v obci Jasov.
Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci
Letanovce.
Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý
splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.
Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné
zariadenie VN Zemplínska Šírava.
Potok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.
Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po
cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera: lipeň 30cm.
Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci
Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až
118,4 - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára
na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná miera: lipeň
30cm, pstruh potočný 30cm.
4-0631-1-1 Hornád č.1b Košice
Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4)
po ústie potoka Svinka, potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a
odstavené ramená v povodí revíru. Lovná miera: lipeň 30cm, pstruh potočný
30cm.
4-0650-1-1 Hornád č. 3 Krompachy
4-0660-1-1 Hornád č. 4 Spišská Nová Ves
4-0750-1-1 Ida č. 1 Moldava nad Bodvou
4-0830-1-1 Jazero Izra Košice
4-1120-1-1 Laborec č. 1 Veľké Kapušany
4-1130-1-1 Laborec č. 2 Michalovce
4-1140-1-1 Laborec č. 3 Humenné
4-1150-1-1 Laborec č. 4 Medzilaborce
4-1180-1-1 Latorica č. 1 Trebišov
4-1190-1-1 Latorica č. 2 Kráľovský Chlmec
4-1200-1-1 Latorica č. 3 Veľké Kapušany
Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom
na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.
Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po
železničný most pod Spišskou Novou Vsou.
Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v
obci Veľká Ida.
Vodná plocha jazera (5ha) pri obci Slanec. Lov kapra a ostatných druhov
rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch
2012-2014. Lovná miera: amur 70cm
Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri
obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly.
4-1121-1-1 OR Drahňovský les Veľké Kapušany
Vodná plocha odstaveného ramena (8ha) rieky Laborec medzi obcou Vojany
a Veľké Raškovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného
času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
4-1122-1-1 OR Lykotex Veľké Kapušany
Vodná plocha odstaveného ramena (5ha) rieky Laborec pri obci Vojany.
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný
most so stavidlom v obci Strážske-Krivošťany. Lovná miera: boleň 50cm.
Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci
Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom.
Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať
predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb
na tomto úseku !
Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad
Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.
Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.
Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň a
odstavené ramená v povodí revíru.
Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice
(Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Hojgoš, Szakadék, Tehenszoros,
Kisőrvény, Várszőg a Csonka.
29
4-1201-1-1 OR Berkeš Veľké Kapušany
4-1202-1-1 OR Bitric Veľké Kapušany
4-1204-1-1 OR Papokmulató Veľké Kapušany
4-1205-1-1 OR Soták Veľké Kapušany
4-1210-1-1 Latorica č. 4 Čierna nad Tisou
4-1220-1-1 Levočský potok č. 1 Spišská Nová Ves
4-1230-1-1 Levočský potok č. 2 Levoča
4-1500-1-1 Myslavský potok č. 1 Košice
4-1580-1-1 Oľka č. 1 Vranov nad Topľou
4-1610-1-1 Olšava č. 1 Košice
4-1650-1-1 Ondava č. 1 Trebišov
4-1660-1-1 Ondava č. 2 Vranov nad Topľou
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Latorica v k.ú. mesta
Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času
individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
Vodná plocha odstaveného ramena (4ha) rieky Latorica v k. ú. obce Kapušianske
Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času
individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
Vodná plocha odstaveného ramena (7ha) rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké
Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Latorica v k. ú. obce Čičarovce.
Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR
- Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.
Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské
Lúky.
Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný
most pri Lidli v Levoči.
Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice.
Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie
potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia
po pramene.
Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie
potoka Svinica pri obci Svinica. Lovná miera: lipeň 30 cm.
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa.
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia rieky Topľa po ústie Oľky. Lovná
miera: lipeň 30 cm, nosáľ 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový
30cm, podustva 35 cm, boleň 50 cm.
4-1680-1-1 Ondava č. 4 Stropkov
Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný
most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a
Chotčianka od ústia po pramene.
4-1690-1-1 Ondava č. 5 Svidník
Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín
a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.
30
4-1710-1-1 Ondavka č. 1 Vranov nad Topľou
Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po
cestný most v strede obce Hudcovce.
4-1801-1-4 OR Oborín SRZ RADA Žilina
revír s režimom "bez privlastnenia si úlovku"
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín. Na tomto rybárskom
revíri platí režim "bez privlastnenia si úlovku" tzn., že rybár si ulovenú
rybu nesmie privlastniť!
4-2060-1-1 Radomka Giraltovce
Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský,
Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.
4-2120-1-1 Roňava č. 1 Trebišov
Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie
Kuzmického potoka pri obci Kuzmice.
4-2130-1-1 Roňava č. 2 Trebišov
Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice
po pramene.
4-2240-1-1 Sekčov č. 1 Prešov
Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.
4-2270-2-1 Slaná č. 2a (H) Rožňava
Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný
most v Gombaseku smer Silica.
4-2380-1-1 Sobranecký potok č. 1 Michalovce
Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.
4-2390-1-1 Sobranecký potok č. 2 Michalovce
Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene.
4-2400-1-1 Sokoľanský potok Košice
Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene.
4-2600-1-1 Štrkovisko Batizovce č. 1 Svit
Vodná plocha štrkoviska (8ha)pri obci Batizovce.
4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec Košice
Vodná plocha štrkoviska (250ha) pri obci Kechnec. Lov kapra a ostatných
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.
mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: amur 70cm.
4-2800-1-1 Tisa Čierna nad Tisou
Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne
hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rieky
Tisa v danom úseku - hraničná voda, v tomto úseku je lov na rybku a prívlač
povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR
č.8947/2009-8.1.
4-2810-1-1 Topľa č. 1 Trebišov
Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu
pri obci Sečovská Polianka.
31
4-2820-1-1 Topľa č. 2 Vranov nad Topľou
Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská
Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.
Lovná miera: lipeň - 30 cm, nosáľ - 30 cm, pstruh potočný 30 cm,
pstruh dúhový 30cm, podustva 35 cm, boleň 50 cm.
4-2830-1-1 Topľa č. 3 Hanušovce nad Topľou
Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po
starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.
4-2840-1-1 Topľa č. 4 Giraltovce
Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce
po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.
4-2850-1-1 Topľa č. 5 Bardejov
Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po Mokrolužský
cestný most v meste Bardejov. Lovná miera: pstruh potočný 30cm
4-2890-1-1 Torysa č. 1 Košice
Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po
ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru.
4-2900-1-1 Torysa č. 2 Prešov
Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce
po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.
4-2910-1-1 Torysa č. 3 Sabinov
Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký
Šariš po cestný most v meste Sabinov. Lovná miera: jalec hlavatý 25cm.
4-2970-1-1 Trnávka č. 1 Trebišov
Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v
obci Vojčice.
4-2980-1-1 Trnávka č. 2 Sečovce
Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene,
Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál.
4-2990-1-1 Turňa č. 1 Moldava nad Bodvou
Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie
potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou.
4-3050-1-1 Uh č. 1 Veľké Kapušany
Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný
most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade
Krišovská Liesková.
4-3060-1-1 Uh č. 2 Veľké Kapušany
Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad
Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.
4-3061-1-1 OR Bajany Veľké Kapušany
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5ha) rieky Uh pri obci Bajany. Lov
kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany
povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
32
4-3062-1-1 OR Vysoká nad Uhom Veľké Kapušany
Vodná plocha odstaveného ramena (3ha) rieky Uh pri obci Vysoká nad
Uhom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
4-3880-1-1 Karcsa MO Kráľovský Chlmec
Vodná plocha (25 ha) pri obci Veľký Kamenec a Strážne a čiastkové povodie
Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného
kanála Malý Kamenec a Somotorský kanál od jeho vyústenia z
Karcse po štátnu cestu č. 553 v obci Somotor, ako aj ostatné melioračné
kanály ústiace do Karcse. Karcsa a čiastkové povodie Bereckého prívodného
kanála je hraničná voda - lov rýb povolený výhradne na území SR.
Na vodnej ploche Karcsa a čiastkovom povodí Bereckého prívodného kanála
je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe
Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-4110-1-1 VVN Domaša Vranov nad Topľou
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (105ha) a Ondava po priehradné
teleso vodnej nádrže Domaša.
4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava Michalovce
Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska
Šírava pri obci Zalužice. Lovná miera: boleň 50 cm
4-3330-1-1 VN Domaša SRZ Rada Žilina
Vodná plocha nádrže (1422 ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci
Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom
úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné
je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej
stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.-
srzrada.sk/.
4-3750-1-1 VN Ružín SRZ Rada Žilina
Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný
most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene.
Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava SRZ Rada Žilina
”revír s režimom “bez privlastnenia si úlovku””
Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál
pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz
lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V
časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú
cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál
(štvrtý stupeň územnej ochrany) v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V
ostatnej časti revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom
revíri platí režim “bez privlastnenia si úlovku” to znamená, že rybár
si ulovenú rybu nesmie privlastniť! POZOR: Zvýšený obsah PCB látok!
/viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
33