Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

Povinnsoti člena rybárskej stráže

§ 22
Povinnosti člena rybárskej stráže


Člen rybárskej stráže je povinný

a) nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže,
b) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, najmä oznamovať im všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a odovzdávať im odňaté rybárske náradie, rybársky lístok a povolenie na rybolov,
c) spisovať o odňatí rybárskeho náradia, rybárskeho lístka a povolenia na rybolov písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,
d) oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a príslušným orgánom štátnej správy18) a v prípade možnosti vykonať opatrenia na zabránenie šírenia choroby alebo úhynu rýb,
e) sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje znečistenia vôd a technické zásahy do tokov a zistené nedostatky oznámiť príslušným orgánom štátnej správy, 18)
f) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
g) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov obvodnému úradu životného prostredia,
h) zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje.

 Členovia rybárskej stráže
P. č.TitulMenoPriezviskoČíslo odznaku
 1.DušanGURÁŇ3491
 2.ĽubomírJANOTA3494
 3.   
 4.LadislavKÁGER3496
 5.RastislavGABURA3498
 6.MilanBALAŠKO3499
 7.MilanHABDÁK3500
 8.ViliamFEKEČ3503
 9.JúliusBLAŽEK3506
 10.DušanKÚDRY3507
 11.JustínBAKOŠ3509
 12.ZdenoMERTL3516
 13.RudolfMARTINIAK st.3517
 14.RudolfMARTINIAK ml.3518
 15.MariánKURÍŠKO3520
 16. StanislavCHOMISTEK3550
 17.TiborŠONKOL3523
 18.PeterŠPALEK3524
 19.PavolBARKA5226
 20.DrahomírMISTRÍK3504
 21.Ing.BranislavMIČKO3533
 22.PavelPOHANKA3534
 23.ĽubomírZELENÁK3537
 24.PeterMIKUŠIAK3546
 25.VladimírVAŇKO3540
 26.MartinURSACHER3547
 27.Ing.PavelKORČOK3557
 28.LadislavČICKA3560
 29.IvanKMEŤKO3501
 30.IvanGRUSMAN3505
 31.Ing.JaroslavHLAVATÝ3529
 32.MiroslavKRUPA3555
 33.RóbertHLEBEC3552
 34.DanielBLAHUŠIAK3556
 35.JánLUKÁČ3553
 36.JánBLAHUŠIAKMT-0001