Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

Organizačný poriadok MsO SRZ Martin

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin,
Stráne 53, 036 01 Martin
B1-15/2008 ORGANIZA
ČNÝ PORIADOK mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Martin Martin 2008
2
B1-15/2008
Záznamy o zmene a doplnení organiza
čného poriadku:
1. Novelizácia § 24 Uz. výboru
č.6/2010, zápisnica č. A2-14/2010 zo dňa 18.6.2010
2. Doplnenia § 25 Uz. výboru
č.7/2010, zápisnica č. A2-16/2010 zo dňa 16.7.2010
3. Doplnenie do § 19 bod 13,14 Uz. výboru
č.49 č.50 zápisnica č. A2-8/2012 zo dňa 23.3.2012
4. Novelizácia § 21 Rada SRZ
č. 2282/523/11 – OO zo dňa 3.12.2011
5. Doplnenie do §8 bod c) Uz. MK A1-27/2012 zo d
ňa 21.4.2012
3
Ú V O D Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (
ďalej len MsO) schvaľuje a vydáva v súlade so Stanovami SRZ s platnosťou od 1.11.2007 tento ORGANIZAČNÝ PORIADOK Organizačný poriadok v podrobnostiach rozpracováva: 1. základnú koncepciu činnosti a organizácie práce mestskej organizácie, jej výkonných zložiek a orgánov 2. organizačnú štruktúru mestskej organizácie 3. pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek a orgánov 4. deľbu práce na jednotlivých organizačných stupňoch V súvislosti s vydaním tohto organizačného poriadku sa stanovuje: 1. Tento organizačný poriadok je v celom rozsahu záväzný pre všetky organizačné zložky, orgány, funkcionárov, členov a pracovníkov mestskej organizácie. 2. Zmeny a doplnky tohto organizačného poriadku môžu byť vykonané len formou písomného dodatku. § 1 Úvodné ustanovenia 1. Organizačný poriadok je jednou zo základných vnútro zväzových organizačných noriem štatutárnej povahy s rozsahom pôsobnosti pre všetky organizačné zložky, orgány, funkcionárov, členov a pracovníkov mestskej organizácie. 2. Účelom organizačného poriadku je upraviť jednotný výklad tých ustanovení Stanov SRZ, ktoré nie sú v stanovách podrobne rozpracované. 3. Organizačný poriadok, jeho zmeny a doplnky, schvaľuje výbor mestskej organizácie. § 2 Prijatie člena do zväzu 1. Prihláška a prijatie za člena zväzu sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vydá žiadateľovi mestská alebo obvodná organizácia. Výbor mestskej (obvodnej) organizácie podanú prihlášku prerokuje a posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre prijatie za člena. Prihláška sa podáva do 31.12. predchádzajúceho roku Neprijatie alebo zamietnutie prihlášky musí výbor mestskej organizácie (ďalej len MsO) žiadateľovi písomne oznámiť. Žiadateľ sa môže proti neprijatiu za člena písomne odvolať na konferenciu organizácie. 2. Školenie, ktoré musí žiadateľ o členstvo absolvovať, musí pozostávať z odbornej časti (biológia rýb, rybárstvo) a z teoretickej časti (stanovy a rybárske predpisy). 3. Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a z odbornej časti. Žiadateľ ju absolvuje pred komisiou, ktorá mu vydá potvrdenie o jej absolvovaní. 4. Podrobnosti o rozsahu a predmete školenia, ako i postupe pri skúškach, upravujú vydané metodické pokyny. 5. Člen môže byť organizovaný len v jednej obvodnej organizácii (ďalej len ObO) a to spravidla v organizácii so sídlom najbližšie k miestu jeho trvalého alebo prechodného bydliska, nakoľko mu z členstva vyplývajú i povinnosti, ktoré si musí plniť. V odôvodnených prípadoch môže člen požiadať o členstvo v inej ObO, avšak jeho prijatiu musí predchádzať dohoda príslušných ObO.
4
§ 3 Pravidlá prestupu a prerušenia
členstva vo zväze 1. Pri prestupe do inej ObO platí zásada, že člen môže prestúpiť len na základe písomnej žiadosti, po vyjadrení pôvodnej ObO a po súhlase ObO, do ktorej má záujem prestúpiť. 2. Člen, ktorý v dôsledku zmeny trvalého alebo prechodného bydliska nemôže riadne plniť svoje členské povinnosti v ObO, kde bol prijatý za člena, je povinný túto okolnosť čo v najkratšom čase oznámiť výboru ObO. Súčasne môže písomne požiadať o prestup do inej ObO, spravidla v mieste jeho nového trvalého alebo prechodného bydliska. 3. Povolenie prestupu člena sa nepovažuje za zánik členstva vo zväze. V takomto prípade od prestupujúceho člena nemožno vyberať zápisné ani členský príspevok. Na prestup členov vo zväze sú určené osobitné tlačivá. Prestup sa vyznačí v členskom preukaze. 4. Zachovanie členstva vo zväze nastáva i v prípadoch, keď člen dočasne nemôže vykonávať svoje členské povinnosti a práva, najmä pri dlhotrvajúcej nemoci, pri dlhodobom služobnom pobyte v zahraničí a v iných závažných prípadoch. Člen je však povinný takéto dôvody včas písomne oznámiť výboru MsO. Len čo tieto dôvody odpadnú, resp. zaniknú, člen je povinný znovu si riadne plniť svoje členské povinnosti, vrátane zaplatenia členského príspevku na bežný rok a uplatňovať si členské práva. Jednotlivé prípady po predložení dokladov posúdi a rozhodne o nich výbor MsO, ktorý vyznačí v členskom preukaze ospravedlnenú dobu nevykonávania členských povinností. § 4 Zánik členstva vo zväze 1. Kažčlen SRZ je oprávnený vystúpiť zo zväzu. Svoje rozhodnutie o vystúpení zo zväzu musí písomne oznámiť výboru MsO, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie už zaplatených poplatkov. 2. Pri smrti člena zaniká jeho členstvo dňom jeho úmrtia. 3. Ďalším dôvodom jeho zániku je trvalé vylúčenie člena zo zväzu podľa § 8 odst. 2 písm. f) Stanov SRZ. MsO zaznamená zánik členstva po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vylúčení. 4. Člen, ktorý je dočasne alebo trvalo vylúčený zo zväzu, nesmie sa stať členom inej ZO. Vylúčený člen predloží MsO členský preukaz, do ktorého sa mu vyznačí dočasné alebo trvalé vylúčenie. 5. Členstvo zaniká aj z dôvodu, ak člen nezaplatí členský príspevok do 31.marca príslušného roka. 6. Ak občan, ktorého členstvo vo zväze zaniklo v dôsledku jeho vystúpenia zo zväzu alebo pre nezaplatenie členského príspevku, podá opäť žiadosť o prijatie za člena, treba túto žiadosť posudzovať ako novú a postupovať pri jeho prijatí ako u nových žiadateľov. Preto je žiadateľ povinný zaplatiť zápisné znovu. § 5 Členský preukaz 1. Členstvo v Slovenskom rybárskom zväze sa osvedčuje členským preukazom s nalepenou členskou známkou na bežný rok, ktorú členom vydáva po ich prijatí, zaplatení zápisného a členského mestská organizácia. Známka nemôže byť nahradená len pečiatkou potvrdzujúcou zaplatenie členského príspevku. 2. Stratu členského preukazu je člen povinný bezodkladne oznámiť MsO, u ktorej je vedený v evidencii členov. Výbor MsO vyhlási preukaz za neplatný a až potom vydá členovi nový preukaz, ktorú v záhlaví opatrí záznamom " duplikát ". 3. Všetky zápisy v členskom preukaze musia byť presné a úplné. Akékoľvek zmeny v nich môže vykonať len príslušný orgán MsO. Členský preukaz je platný, iba ak je v nej nalepená fotografia člena a je členom podpísaná.
5
4.
Členský preukaz je pre člena podkladom pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na rybolov u inej ZO. Povolenie na rybolovov môže byť vydané len tomu členovi, ktorý sa preukáže platným členským preukazom s nalepenou známkou na bežný rok a potvrdením o plnení členských povinností. 5. Pri výkone rybárskeho práva je člen SRZ povinný mať členský preukaz pri sebe. § 6 Disciplinárne konanie 1. Disciplinárne konanie podrobne upravuje Disciplinárny poriadok SRZ. § 7 Organizačné zásady mestskej organizácie zväzu 1. Ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti alebo zväzu, môže ústredný zväzový orgán (Rada SRZ) vo svojej pôsobnosti pozastaviť výkon uznesenia alebo opatrenia MsO, prípadne jej orgánov, ak odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo Stanovám SRZ. Použitie týchto oprávnení je považované za mimoriadny zásah a malo by k nemu byť pristupované len v prípadoch, kedy uznesením alebo sústavným postupom orgánu boli dotknuté základné princípy organizácie zväzu (napr. hrubým spôsobom boli porušené právne predpisy alebo stanovy, v značnom rozsahu nie sú plnené hlavné úlohy zväzu a pod.) a nápravu nie je možné uskutočniť inými prostriedkami. 2. Pri voľbách funkcionárov do orgánov zložiek MsO zväzu zásadne nemá dochádzať ku kumulácii funkcií na tom istom organizačnom stupni. V osobitných prípadoch môže člen orgánu MsO zväzu vykonávaťčasne viac funkcií len vtedy, ak nie sú tieto funkcie k sebe vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu. Napríklad nezlučiteľná je funkcia účtovníka a pokladníka. 3. Voľby, spôsob ich prípravy a vykonanie upravuje Volebný poriadok SRZ. § 8 Členenie mestskej organizácie Mestská organizácia sa organizačne člení na: 1. Obvodné organizácie, ktoré predstavujú výkonné zložky mestskej organizácie. 2. Predsedníctvo a výbor mestskej organizácie zväzu, ktorý metodicky a odborne riadia, usmerňujú, kontrolujú a koordinujú činnosť obvodných organizácií mestskej organizácie zväzu. 3. Členenie obvodných organizácií: Obvodná organizácia číslo 1 - Martin Stred združuje členov mestskej časti Stred Obvodná organizácia číslo 2 - Martin Sever – Košúty združuje členov mestskej časti Sever, Košúty Obvodná organizácia číslo 3 - Martin Ľadoveň združuje členov mestskej časti Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany a priľahlých obcí tejto mestskej časti Obvodná organizácia číslo 4 - Martin Podháj – Záturčie združuje členov mestskej časti Podháj – Stráne, Záturčie Obvodná organizácia číslo 5 – Sučany združuje členov v katastrálnom území obce a priľahlých obcí Obvodná organizácia číslo 6 – Turany združuje členov v katastrálnom území obce a priľahlých obcí Obvodná organizácia číslo 7 - Martin Priekopa združuje členov mestskej časti Priekope
6
Obvodná organizácia
číslo 8 - Vrútky I. združuje členov v katastrálnom území mesta a priľahlých obcí Obvodná organizácia číslo 9 – Príbovce združuje členov v katastrálnom území obce a priľahlých obcí Obvodná organizácia číslo 10 - Vrútky II. združuje členov v katastrálnom území mesta a priľahlých obcí Organizač členenie nebráni členovi organizácie vlastnej voľby, resp. výberu v ktorej ObO bude organizovaný. Člen môže byť organizovaný len v jednej ObO. § 9 Založenie mestskej organizácia 1. Mestská organizácia (ďalej len MsO) je základnou organizačnou zložkou SRZ s vlastnou právnou subjektivitou. 2. Mestská organizácia môže vzniknúť tam, kde členská základňa miestnej organizácie presahuje hranicu 500 členov. Jej vznik podlieha schváleniu Rady. 3. Za účelom zlepšenia organizačnej a riadiacej práce môžu mestské organizácie v rámci svojej pôsobnosti vytvárať obvodné organizácie. Tieto obvodné organizácie sú nižšími organizačnými útvarmi mestskej organizácie s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie. Nemajú však postavenie mestskej organizácie. § 10 Obvodné organizácie 1. Obvodné organizácie, vytvorené v rámci mestskej organizácie nemajú právnu subjektivitu, to znamená že nemôžu sami vlastným menom nadobúdať práva ani sa zaväzovať. Obvodné organizácie nemôžu byť ani samostatnou hospodáriacou a produkčnou jednotkou, nemôžu mať pridelené do užívania rybárske revíry. 2. Územné obvody obvodných organizácií vymedzuje výbor mestskej organizácie. Práva a povinnosti, vyplývajúce z členstva v mestskej organizácii zostávajú u členov obvodnej organizácie nedotknuté a členovia ich vykonávajú priamo alebo prostredníctvom nimi zvolených zástupcov. 3. Výbor mestskej organizácie, v zmysle organizačného poriadku, môže preniesť plnenie niektorých úloh, ktoré prislúchajú MsO na obvodné organizácie. Toto zvláštne poverenie nemôže mať však taký charakter a rozsah, ktorý by znamenal úplné osamostatnenie sa obvodnej organizácie. Mestská organizácie riadi činnosť obvodných organizácií prostredníctvom výborov obvodných organizácií. Aj pri rozšírení právomoci obvodnej organizácie zostáva výboru mestskej organizácie právo a povinnosť riadiť, usmerňovať , koordinovať a kontrolovať všetku činnosť obvodných organizácií a nesie aj zodpovednosť za ich konanie. 4. Obvodná organizácia si volí 3-7 členný výbor na obdobie 4 rokov úmerne podľa počtu členov tak, aby všetky obvodné organizácie v mestskom výbore boli spravidla rovnako zastúpené. Predseda obvodnej organizácie musí byť členom výboru mestskej organizácie a môže byť volený do predsedníctva. 5. Predseda obvodnej organizácie je povinný informovať výbor obvodnej organizácie a prostredníctvom neho členskú základňu o uzneseniach orgánov mestskej organizácie a o úlohách uložených obvodnej organizácii. 6. Mestské organizácie a ich obvodné organizácie sa vo svojej činnosti riadia týmto organizačným poriadkom.
7
 kontrolná komisia (len u MsO) § 12 Mestská konferencia (
členská schôdza) 1. Najvyšším orgánom mestskej organizácie je mestská konferencia, ktorá sa skladá zo všetkých na nej prítomných delegátov zvolených na členských schôdzach obvodných organizácií. Najvyšším orgánom obvodnej organizácie je členská schôdza, ktorá sa skladá zo všetkých na nej prítomných členov obvodnej organizácie. 2. Mestská konferencia (členská schôdza) sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ju výbor. Mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor vždy, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina obvodných organizácií alebo ak o tom rozhodne ústredný orgán zväzu. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor ObO vždy, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov alebo ak o tom rozhodne výbor MsO. Inak sa mimoriadne mestské konferencie alebo mimoriadne členské schôdze zvolávajú, ak si to vyžadujú potreby organizácie. 3. Výbor zvoláva konferenciu (schôdzu) písomnou pozvánkou alebo oznámením na verejne prístupnom mieste, webovej stránke MsO, vyveseným na informačnej tabuli organizácie, najmenej 15 dní pred konaním mestskej konferencie (členskej schôdze). Pozvánka na mestskú konferenciu (členskú schôdzu) obsahuje aspoň: o názov a sídlo organizácie o miesto, dátum a hodinu konania mestskej konferencie (členskej schôdze) o označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna mestská konferencia (členská schôdza) o program rokovania mestskej konferencie (členskej schôdze) 4. Zvolanie mestskej konferencie (členskej schôdze) oznámi výbor MsO (výbor ObO) najmenej 15 dní pred jej konaním písomne Rade SRZ ( pozvánkou výboru MsO). 5. Členovia prítomní na mestskej konferencii (členskej schôdzi) sa zapisujú do listiny prítomných. 6. Mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na členských schôdzach obvodných organizácií. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania mestskej konferencie (členskej schôdze) nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov (členov), výbor môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie mestskej konferencie (členskej schôdze) bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní delegáti (členovia) rozhodnú hlasovaním, či sa bude konferencia (schôdza) konať, viď Stanovy SRZ. 7. Pri rozhodnutí mestskej konferencie (členskej schôdze) o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny delegátov (členov) výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú mestskú konferenciu (členskú schôdzu) s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej konferencie (schôdze) je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných delegátov (členov). Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov (členov). 8. Mestská konferencia (členská schôdza) si volí predsedníctvo a pracovné komisie. 9. Do pôsobnosti mestskej konferencie (členskej schôdze) patrí rozhodovanie podľa § 14 ods. 6 S· predsedníctvo a výbor (výbor) · mestská konferencia (členská schôdza) ·§ 11 Orgány mestskej (obvodnej) organizácie Orgánmi mestskej (obvodnej) organizácie sú: tanov SRZ. Rozhodovanie o vzniku, zániku, rozdelení, zlúčení MsO, o prevode nehnuteľného majetku a o odčlenení sa obvodnej organizácie za účelom vytvorenia samostatnej organizácie, vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov delegátov pozvaných na
8
mestskú konferenciu a musí by
ť schválené Radou SRZ. Do pôsobnosti výročnej mestskej konferencie (členskej schôdze) patrí rozhodovanie podľa § 14 ods. 7 Stanov SRZ. Na každej konferencii (schôdzi) musí byť vždy pred začatím rokovania skontrolované plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej konferencii (schôdzi) ako aj splnenie uložených opatrení, ktoré majú odstrániť prípadné chyby a nedostatky. 10. O každej konferencii (schôdzi) musí byť spísaná zápisnica, v ktorej je zapísaný priebeh celého rokovania, vrátane hlavných bodov programu. Zápisnicu zo schôdze podpisuje predseda alebo tajomník MsO (ObO), ktorí svojimi podpismi potvrdzujú jej správnosť. Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je listina prítomných. 11. Deti a mládež sa prizývajú len na slávnostné mestské konferencie (členské schôdze) napr. z príležitosti osláv jubilea organizácie. Inak sa schôdze detí a mládeže zvolávajú osobitne. 12. Mestská konferencia volí 7 - 21 členov výboru a 3 - 5 členov kontrolnej komisie organizácie na funkčné obdobie 4 rokov. Volí delegátov na snem zväzu, § 13 Predsedníctvo výboru mestskej organizácie 1. Predsedníctvo výboru je orgán MsO, ktorý riadi jej činnosť medzi schôdzami výboru. Predsedníctvo výboru rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré treba urýchlene a operatívne riešiť. Prijaté rozhodnutia predsedníctvo predkladá na schválenie výboru vždy na jeho najbližšej schôdzi. 2. Členov predsedníctva výboru volí výbor mestskej organizácie. 3. Predsedníctvo výboru mestskej organizácie má 7 - 11 členov. 4. Predsedníctvo výboru sa schádza podľa potreby a zvoláva ho predseda, podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo výboru je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. § 14 Výbor 1. Výbor je výkonný orgán MsO (ObO), ktorý v období medzi mestskými konferenciami (členskými schôdzami) riadi a zodpovedá za činnosť MsO (ObO). 2. Výbor volí na svojej ustanovujúcej schôdzi predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov. 3. Schôdze výboru zvoláva predseda, podpredseda alebo tajomník výboru najmenej štyrikrát za rok. 4. Výbor MsO zabezpečuje: o prerokovanie návrhu plánu činnosti organizácie po vyjadrení kontrolnej komisie o pripravuje a predkladá návrhy na mestskú konferenciu o zabezpečuje plnenie všetkých úloh organizácie, pokiaľ tieto nepatria do pôsobnosti mestskej konferencie o plnenie plánu činnosti, rozpočtu a hospodárenie v rybárskych revíroch o riadne hospodárenie s majetkom organizácie o platenie členských príspevkov o prijímanie nových členov MsO a dáva vyjadrenie k prestupu za člena do inej ZO (ObO) o udeľovanie čestných uznaní, navrhovanie zväzových vyznamenaní o prípravu a zvolávanie mestskej konferencie a výročnej konferencie o plnenie uznesení, smerníc a pokynov ústredných zväzových orgánov o riadenie a kontrolu činnosti obvodnej organizácie zriadenej v mestských organizáciách o voľbu disciplinárnej komisie, kontrolu a usmerňovanie jej činnosti o vydávanie rybárskych poriadkov pre svoje revíry o stanovenie cien miestnych povolení a výšku členských poplatkov v rozpätí schválenom Radou SRZ 5. Výbor ObO zabezpečuje:
9
o prerokovanie návrhu plánu
činnosti obvodnej organizácie o pripravuje a predkladá návrhy na členskú schôdzu o zabezpečuje plnenie všetkých úloh obvodnej organizácie, pokiaľ tieto nepatria do pôsobnosti členskej schôdze o plnenie plánu činnosti, rozpočtu a starostlivosť v pridelených rybárskych revíroch o dáva vyjadrenie k prestupu do inej ObO o predkladanie návrhov na udeľovanie čestných uznaní a zväzových vyznamenaní o prípravu a zvolávanie členskej schôdze a výročnej členskej schôdze o plnenie uznesení, smerníc a pokynov výboru MsO 6. Ak sa člen výboru nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov viac ako šesť po sebe idúcich mesiacov, zaniká jeho mandát. § 15 Kontrolná komisia mestskej organizácie 1. Kontrolná komisia dohliada na činnosť mestskej organizácie 2. Členov kontrolnej komisie volí na obdobie štyroch rokov mestská konferencia. Kontrolná komisia má predsedu a 2 -4 členov. Členom kontrolnej komisie nemôže byť člen výborov mestskej a ani obvodnej organizácie. 3. Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa na schôdzach predsedníctva výboru s hlasom poradným. Členovia kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru mestskej organizácie s hlasom poradným. 4. Kontrolná komisia sa vo svojej činnosti riadi Stanovami SRZ a smernicami vydanými Radou SRZ pre vykonávanie jej činnosti. 5. Kontrolná komisia zameriava svoju činnosť p dáva súhlas k platbám a poukazom v medziach schváleného rozpočtu· podpisuje všetku korešpondenciu · dbá na dodržiavanie a plnenie uznesení orgánov organizačnej zložky, ktorej je predsedom · dbá, aby boli dodržiavané stanovy a organizačný poriadok MsO, uznesenia, smernice a pokyny nadriadených zložiek a ich orgánov ako i všeobecne záväzné právne predpisy · zvoláva schôdze výboru, prípadne predsedníctva, predsedá im a riadi ich činnosť · koordinuje organizačnú a hospodársku činnosť MsO a funkcionárov podľa stanov a tohto organizačného poriadku a zodpovedá za plnenie uložených úloh · je štatutárny zástupca organizácie spolu s tajomníkom · je predsedom organizačnej zložky a jej výboru, zodpovedá za celú činnosť organizačnej zložky ·redovšetkým na kontrolu: o hospodárenia a hospodárskej činnosti MsO o plnenie úloh MsO z hľadiska dodržiavania finančného plánu a rozpočtu o dodržiavania zásad riadneho hospodárenia s majetkom MsO o kontrolu vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku o plnenia uznesení mestskej konferencie 6. Kontrolná komisia vykonáva kontroly aspoň raz za tri mesiace. O svojich zisteniach operatívne informuje výbor MsO a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu. 7. Kontrolná komisia predkladá výsledky svojej činnosti najbližšej mestskej konferencii. § 16 Základné funkcie v mestskej organizácii Predseda
10
 má hmotnú zodpovednos
ť za zverené hodnoty· pri zmene v osobe účtovníka sa všetky účtovné doklady protokolárne odovzdávajú nástupcovi, prípadne určenému funkcionárovi organizácie · podáva podľa potreby správu o hospodárskom stave organizácie · nesmie vykonávať funkciu pokladníka · dbá, aby výdavky organizácie boli v súlade so schváleným rozpočtom · dbá na včasné inkaso zápisného, členských príspevkov, poplatkov za povolenia na rybolov a na zabezpečenie riadnej evidencie o príjmoch organizácie · eviduje majetok organizácie a dbá, aby bola vykonávaná inventarizácia majetku podľa platných smerníc · dbá na dodržiavanie finančnej a platobnej disciplíny · zodpovedá za riadny stav a vedenie účtovníctva i poriadok pri úschove účtovných písomností, vrátane účtovných dokladov po dobu stanovenú predpismi · zodpovedá za vyúčtovanie výsledkov inventarizácie v stanovených lehotách a za ich premietnutie v ročných účtovných výkazoch tak, aby bol zabezpečený súlad ich údajov so skutočnosťou · dozerá na činnosť pokladníka, kontroluje vykonávanie pokladničných operácií a vedenie pokladničnej knihy, vrátane dodržiavania pokladničnej disciplíny a finančného limitu · kontroluje účtovné doklady pred ich zaúčtovaním z hľadiska vecnej i formálnej správnosti, najmä z hľadiska prípustnosti uskutočnených operácií, pri zistení chýb upozorní na ne predsedu, ak toto upozornenie nevedie k náprave, obráti sa na predsedu kontrolnej komisie · po uplynutí každého štvrťroka spracuje účtovnú závierku a správu o čerpaní rozpočtu a upovedomí o tom výbor MsO · spracováva účtovné výkazy, závierky a ročnú závierku · dbá, aby účtovné zápisy, účtovné výkazy ako i účtovné doklady a ostatné písomnosti účtovnej evidencie boli úplné, pravdivé, zrozumiteľné a ľahko kontrolovateľ· vedie načas a hospodárne účtovníctvo na podklade riadnych účtovných dokladov · vykonáva účtovné operácie podľa zásad stanovených pre účtovnú evidenciu podľa účtovnej osnovy schválenej vrcholným orgánom zväzu · vedie archív v súlade s archivačným poriadkom SRZ Ekonóm · zodpovedá za informačné zdroje na webovej stránke www.srzmartin.sk · zabezpečuje a zodpovedá za vyhotovenie zápisníc zo schôdzí orgánov organizačnej zložky, eviduje a odosiela ich nadriadeným orgánom · zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálu pre schôdze výboru a jeho predsedníctva · dbá na plnenie úloh a podáva správu o ich priebehu predsedovi a výboru · zodpovedá za evidenciu všetkých uznesení, smerníc a pokynov nadriadených organizačných zložiek a ich orgánov ako i orgánov vlastnej organizačnej zložky · zodpovedá za správnu evidenciu všetkých členov, za vedenie zoznamu funkcionárov výboru · zodpovedá za riadne evidovanie a ukladanie všetkých spisov, zápisníc a písomností · zabezpečuje a zodpovedá za riadnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, za správne vybavovanie korešpondencie a jej pridelenie na vybavenie podľa rozhodnutia predsedu alebo štatutárneho orgánu · je štatutárny zástupca organizácie spolu s predsedom · ak nemôže predseda vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho so všetkými jeho právami a povinnosťami Tajomník · častňuje sa všetkých schôdzí orgánu organizačnej zložky, do ktorého bol zvolený ·Podpredseda
11
 zodpovedá za pokladni
čné operácie, ktoré môže vykoná· zodpovedá za vedenie pokladničnej knihy · zabezpečuje agendu spojenú s vykonávaním pokladničných operácií, vedie pokladničnú knihu a udržuje finančnú hotovosť vo výške stanovenej limitom ·Pokladník  koordinuje súčinnosť s policajným zborom a mestskou políciou· koordinuje činnosť jednotlivých členov RS , plánuje a organizačne zabezpečuje kontrolné akcie · zabezpečuje vybavenie členov RS donucovacími prostriedkami podľa rozhodnutia úradu, pomôckami a potrebnými písomnosťami · pripravuje a predkladá výboru návrhy uchádzačov za členov RS · Ak nemôže rybársky hospodár vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho zástupca a to so všetkými jeho právami a povinnosťami Vedúci rybárskej stáže · zodpovedá za chov rýb v odchovných potokoch a na hospodárskych strediskách organizačnej zložky. Zástupca rybárskeho hospodára · má hmotnú zodpovednosť za zverený majetok · zostavuje včas doplnky a zmeny k miestnemu rybárskemu poriadku · spolupracuje s oddelením tečúcich vôd Rady SRZ , s ktorým zabezpečuje zarybňovanie · je viazaný uzneseniami orgánov organizačnej zložky, ktorá ho ustanovila do funkcie, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými predpismi o rybárstve a zásadami správneho hospodárenia, pri zistení rozporov je povinný na to ihneď upozorniť nadriadené orgány a žiadať nápravu · častňuje sa so zástupcami organizácie a oddelením tečúcich vôd Rady SRZ na vodoprávnych konaní · zabezpečuje a organizuje výlovy rýb sieťami, vršami a elektrickými agregátmi, pričom zodpovedá za ich správne použitie · vedie evidenčný list rybárskych revírov s mapou revírov, ich popisný list, spresňuje v nich záznamy, sumarizuje prehľady o úlovkoch, zodpovedá za včasné predloženie výkazov nadriadeným zložkám a podkladov na spracovanie " výkazov o činnosti " organizácie (štatistiku) · zabezpečuje plnenie schváleného zarybňovacieho plánu · za rybárskeho hospodára môže byť ustanovený len člen SRZ, ktorý má kvalifikáciu požadovanú zákonom o rybárstve, požadované odborné vzdelanie, kurz rybárskeho hospodára · má hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty Rybársky hospodár · predkladá predsedníctvu výboru, prípadne výboru správu o vykonaných pokladničných operáciách v období medzi ich zasadnutiami a vyžiada si na ich uskutočnenie dodatočný súhlas · vedie evidenciu poskytnutých záloh a dbá na to, aby boli vyúčtované v lehotách tomu stanovených · nesmie sám schvaľovať výdavkové pokladničné doklady · vo svojej činnosti sa riadi smernicami a pokynmi vydanými na vykonávanie pokladničných operácií · dbá na to, aby výdavkové pokladničné doklady boli podpísané pred výplatou dvoma funkcionármi alebo poverenými osobami a mali všetky predpísané náležitosti ·vať len na podklade prijímových a výdavkových pokladničných dokladov, pokiaľ tým nie je poverený iný člen výboru
12
 Ak nemô
že vedúci investičnej a brigádnickej činnosti vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho zástupca a to so všetkými jeho právami a povinnosťami Vedúci kultúrnej a športovej činnosti o predkladá plán činnosti súťažných družstiev reprezentujúcich MsO o zabezpečuje ich účasť na súťaži o predkladá plán súťaží pre členov MsO, vypracuje návrh propozícií o zabezpečuje vedenie kroniky MsO o je zodpovedný za koordináciu činnosti rybárskych krúžkov pri CVČ a ObO Vedúci hospodárskych stredísk· spracúva a vyhodnocuje hlásenia o odpracovaní brigádnických hodín členmi obvodných organizácií a predkladá výboru MsO hlásenia k 1.11. bežného roka o odpracovaní brigád k zaznamenaniu do evidencie členskej základne MsO Zástupca vedúceho investičnej a brigádnickej činnosti · vykonáva kontrolnú činnosť nad vykonávaním brigádnickej činnosti obvodných organizácií · zastupuje MsO na vodoprávnych a kolaudačných konania verenej správy týkajúcich sa revírov a zariadení obhospodarovanými MsO · riadi vedúcich brigádnickej činnosti obvodných organizácií · zabezpečuje podľa plánu činnosti organizačne a materiálne jednotlivé akcie · vypracúva a predkladá plán investičnej a brigádnickej činnosti podľa potrieb a zámerov MsO na nasledujúci rok s výhľadom na štyri roky · predkladá návrh na odvolanie členov RS Vedúci investičnej a brigádnickej činnosti · organizačne pripravuje pravidelné školenia a preskúšania členov RS, hodnotí ich činnosť a hodnotenia predkladá výboru · vedie evidenciu: o členov rybárskej stráže v stanovenom rozsahu o poistenia členov rybárskej stráže o vybavenia členov rybárskej stráže donucovacími prostriedkami, pomôckami a písomnosťami o trestných oznámení a úradných záznamov o použití donucovacíc prostriedkov o záznamov o odňatí vecí použitých na páchanie trestného činu o záznamov o odňatí rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb o oznámení RS o spáchaní správneho deliktu alebo priestupku o záznamov o previneniach · eviduje rozhodnutia disciplinárnej komisie o zisteniach predložených DK · spolupracuje s obecným úradom ·
- Zabezpe
čuje agendu spojenú s vypracovaním návrhu plánu výroby na daný rok, vedie prehľad o výrobe na hospodárskych strediskách
- Zodpovedá za správne vedenie eviden
čných kníh ( kniha veterinárnych činností, presunov) na hospodárskych strediskách vedúcimi prevádzok.
- Zodpovedá za operácie, ktoré mô
že vykonávať len na podklade príjmových a výdavkových dokladov, pokiaľ tým nie je poverený iný člen výboru
- Predkladá predsedníctvu, prípadne výboru správu o
činnosti za jednotlivé prevádzky, štvrťročne ich vyhodnocuje
- Plní mana
žérsku a dílerskú funkciu v organizovaní plnenia úloh a predaj nadvýroby násadových a konzumných rýb
13
- Vpracováva návrhy na vyplatenie odmien za odchov násadových rýb ako aj konzumných rýb a tieto návrhy predkladá na posúdenie predsedníctvu a schválenie výboru MsO
- Spolupracuje s hlavným hospodárom MsO pri odchove násadových a konzumných rýb ako aj pri plnení ostatných úloh HS
- Zabezpe
čuje veterinárnu starostlivosť generačných rýb a násadových rýb včítane kontroly zdravotného stavu cez ŠVPÚ.
- Vo svojej
činnosti sa riadi pokynmi štatutárnych zástupcov rozhodnutím predsedníctva alebo uzneseniami výboru MsO. Správcovia hospodárskych stredísk a vedúci prevádzok
Zabezpe
čujú:
- Organizáciu prác po
čas brigádnických aktivitách členov mestskej organizácie na hospodárskych strediskách a osobne ich riadia
- Upratovanie a
čistenie areálu hospodárskych stredísk osobne alebo za účasti brigádnikov mestskej organizácie
- Udr
žiavanie v prevádzke prítoky a odtoky vody do liahne, rybníkov a kruhových nádrží
- V zimnom období rúbanie a
čistenie od ľadu prítoky vody a odtoky z rybníkov
- Drobné údr
žbárske práce na zariadeniach v areáli hospodárskych stredísk prípadne ich sám vykonáva
Zodpovedajú:
- Za prevádzku hospodárskych stredísk mestskej organizácie SRZ v Martine a majú hmotnú zodpovednos
ť za zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok tak ako ich majú prevzatý a podpísaný
- Za správne vedenie eviden
čných kníh (kniha veterinárnych činností, presunov, ambulantná kniha).
- Za operácie, ktoré mô
žu vykonávať len na podklade príjmových a výdavkových dokladov, pokiaľ tým nie je poverený iný člen výboru
- Za strá
ženie objektu a zverený majetok
Ostatné úlohy:
- Predkladajú vedúcemu hospodárskych stredísk správu o
činnosti za prevádzku a mesačne ju vyhodnocujú
- Plní mana
žérsku a dílerskú funkciu v organizovaní predaj rýb
- Vo svojej
činnosti sa riadi pokynmi vedúceho hospodárskych stredísk, hlavného hospodára, štatutárnych zástupcov a uzneseniami predsedníctva alebo výboru MsO.
- Predkladá plán potrieb investi
čného charakteru
 vydáva
ť povolenia na lov rýb na pridelené rybárske· riadne spravovať a využívať zverený a iný majetok organizácie, viesť o ňom príslušnú evidenciu a vykonávať v stanovených lehotách (najmenej jedenkrát za rok) jeho inventarizáciu · zabezpečovať plnenie všetkých úloh potrebných na plánovité hospodárenie v tečúcich vodách, rybníkoch a zariadeniach, (napr. zarybňovať podľa zarybňovacieho plánu, vykonávať úpravu revírov) · združovať občanov, ktorí majú aktívny záujem o rybárstvo, prijímať ich za členov zväzu za predpokladu, že splnili všetky podmienky stanovené v § 5 Stanov SRZ, viesť o nich predpísanú evidenciu, organizovať ich záujmovú činnosť podľa stanov a tohto organizačného poriadku, v záujme riadneho plnenia úloh zväzu a základnej organizácie ·§ 17 Hlavné úlohy mestskej organizácie Do pôsobnosti mestskej organizácii patrí plnenie najmä týchto úloh:  revíry
14
 predklada
ť návrhy na zlúčenie, prípadne zrušenie obvodných organizácií prostredníctvom Rady SRZ § 18 Zánik miestnej (obvodnej) organizácie 1. Ak nie sú podmienky a predpoklady pre ďalšiu existenciu a trvanie mestskej organizácie, rozhodne o jej zrušení Rada SRZ. Ak má MsO (ObO) zaniknúť z dôvodu rozhodnutia členov, musí sa o zániku uzniesť mestská konferencia (členská schôdza) a na platnosť tohto uznesenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých delegátov (členov). Mestskú konferenciu (členskú schôdzu) možno za týmto účelom mimoriadne zvolať. Je potrebné, aby výbor MsO (ObO) zrušenie vopred prerokoval a zdôvodnil Rade SRZ (výboru MsO). 2. V prípade zániku MsO (ObO) sa prípadný prevod nehnuteľného majetku uskutoční podľa rozhodnutia Rady SRZ ( výboru MsO). 3. Ak Rada SRZ (výbor MsO) neschváli zánik alebo zlúčenie MsO (ObO) alebo ak pre zánik, resp. zlúčenie nehlasuje potrebná väčšina hlasov prítomných delegátov na mestskej konferencii (alebo členskej schôdzi), potom MsO (ObO) trvá ďalej a je povinná plniť riadne hlavné úlohy zväzu ako i úlohy vlastnej organizácie. § 19 Hospodárenie mestskej organizácie 1. Mestská organizácia hospodári s vlastným majetkom a tiež s majetkom, ktorý prevzala do dočasného užívania.· vyhotovovať zápisnice o všetkých uzneseniach orgánov MsO ako i o priebehu schôdzí · podľa smerníc a pokynov ústredných zväzových orgánov viesť a predkladať príslušné štatistické prehľady, viesť evidenciu o uložených disciplinárnych opatreniach, v prípadoch, ak ide o previnenia členov inej ZO, hlásiť tejto organizácii potrebné údaje a podklady pre disciplinárne konanie · vyberať zápisné, členské, poplatky za povolenia na rybolov a zabezpečovať riadne finančné hospodárenie organizácie · uplatňovať a vymáhať náhrady škôd, spôsobených na rybách alebo na inom majetku organizácie · dbať o všeobecnú ochranu prírody · kontrolovať čistotu vôd v obvode svojej územnej pôsobnosti, sledovať zdroje znečisťovania vôd, byť v kontakte a spolupracovať s orgánmi štátnej vodohospodárskej inšpekcie, vodohospodárskymi orgánmi a orgánmi hygienickej a proti epidemiologickej starostlivosti · starať sa o výchovu rybárskej mládeže a poskytovať rybársku odbornú a metodickú pomoc poradcov a inštruktorov pri výchove detí organizovaných v krúžkoch mladých rybárov · predkladať návrhy vyšším zväzovým orgánom na udelenie čestných uznaní a odznakov zaslúžilým členom organizácie · organizovať prednášky, školenia, aktívy, preteky, zájazdy a exkurzie pre svojich členov · riadne hospodáriť v športových a chovných rybníkoch prevzatých do užívania · v rámci hospodárskej činnosti nakupovať alebo produkovať podľa schváleného plánu a rozpočtu ikry, plôdik, násady a generačné ryby · vykonávať a zabezpečovať úlohy, ktoré na ňu preniesli vo verejnom záujme orgány štátnej správy · zabezpečovať úlohy, ktorými ju poveril nadriadený zväzový orgán, realizovať jeho opatrenia a uznesenia · organizovať pracovné brigády, najmä pri výstavbe kaskád, úprave revírov, budovaní rybníkov a rybochovných zariadení, pričom sa musí dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci · plniť plán spoločenskej a hospodárskej činnosti, plniť rozpočet a po vyjadrení sa kontrolnej komisie predkladať návrhy mestskej konferencii na schválenie ·
15
2. Základné organiza
čné zložky (MsO) zväzu podľa § 26 ods. 2 Stanov SRZ hospodária s vlastným majetkom vykazovaným v súvahe a s majetkom zväzu, ktorý im bol zverený do správy. Môžu tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzali do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby. Organizačné zložky (MsO) zväzu sú povinné hospodáriť tak, aby riadne plnili svoje úlohy a plne kryli výdavky z vlastných príjmov alebo z pridelených finančných prostriedkov. 3. Každá organizačná zložka (MsO) a orgány sú povinné zabezpečovať podrobnú evidenciu majetkových súčastí a vykonávať pravidelnú inventarizáciu najmenej jedenkrát za rok. Inventarizačné práce vykonáva najmenej trojčlenná inventarizačná komisia ustanovená výborom alebo predsedníctvom výboru príslušnej organizačnej zložky. 4. Ustanovenie § 26 ods. 8 Stanov SRZ určuje, že samostatne hospodáriacimi subjektami v rybárskych revíroch sú: o Mestské organizácie (z poverenia Rady) 5. Hospodárska činnosť mestskej organizácie musí byť v súlade so stanovami, organizačným poriadkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 6. Mestská organizácia zabezpečujú svoju hospodársku činnosť predovšetkým dobrovoľnou prácou svojich členov. Stanovy SRZ v § 6 ods. 2 upravujú povinnosti členov zväzu a ako jednu zo základných členských povinností uvádzajú pod písm. f/ aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu. Týmto sa rozumie účasť členov na plnení úloh organizácie smerujúcich k zabezpečeniu hospodárskej činnosti mestskej organizácie, najmä v prípadoch, ak ide o rozsiahlejšie akcie, na ktorých sa uzniesla mestská konferencia. 7. Do rámca hospodárskej činnosti mestskej organizácie patrí tiež investiččinnosť, to znamená výstavba a obnova rybníkov a iných rybochovných zariadení, generálne opravy týchto zariadení, výstavba kaskád, rybárskych domov a pod. 8. Pri plánovaní, projektovaní a realizácií investičnej výstavby je mestská organizácia povinná sa riadiť príslušnými právnymi predpismi. 9. Mestská organizácia môže v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka zakladať obchodné spoločnosti, prípadne družstvá na zabezpečenie hospodársko-obchodnej činnosti podnikateľskej povahy. Vnútornú organizáciu, organizačnú štruktúru, spôsob riadenia a druh i rozsah činnosti obchodných spoločností upravujú ich vlastné vnútorné predpisy (stanovy), ktoré schvaľujú ich vlastné orgány. 10. Účtovníctvo v mestskej organizácii sa vedie podľa zásad o účtovnej evidencii. 11. Účtovníctvo treba viesť a organizovať tak, aby podľa danej účtovnej osnovy zodpovedalo potrebám organizácie. Za riadny stav a vedenie účtovníctva i poriadok pri úschove účtovných písomností zodpovedá ekonóm mestskej organizácie. 12. Vedenie spisovej služby v mestskej organizácii musí byť zabezpečené presným a rýchlym usporiadaním písomností, aby poskytovali prehľad o prerokovávaných a vybavovaných záležitostiach pre informatívne, evidenčné a kontrolné potreby. 13. Pre riadne a dôsledné vedenie administratívy v mestskej organizácii sa vydáva spisový poriadok, ktorý ako vnútroorganizačná riadiaca norma podrobne upravuje manipuláciu s písomnosťami od ich príchodu alebo vzniku v mestskej organizácii až do ich odoslania, uloženia alebo vytriedenia (skartácie). Úlohou spisového poriadku je zabezpečiť jednotný, presný, rýchly a hospodárny chod spisovej a archívnej služby v mestskej organizácii.
14. Ú
čtovanie násadových rýb, ktoré sú vysádzané do odchovných potokov z hospodárskych stredísk (RH Stráne, LH Mlyn, RH Černík) účtovať len v nákladových cenách - v priamych nákladoch. Po ich vylovení a vysedení do lovných potokov hodnotu vylovených rýb v evidencii zarybnenia vykazovať v merných jednotkách. Náklady vynaložené na prácu lovnej skupiny, prevádzku strojov a techniky vykázať v limite určenom pre hospodára na príslušný rok.
15. Pri zaryb
ňovaní revírov organizácie budú pri tomto zarybňovaní vždy prizvaní členovia výborov obvodných organizácií, tak ako majú revíri pridelené do starostlivosti.
16
§ 20 Právne úkony, zastupovanie mestskej organizácie 1. Mestská organizácia ma pod
ľa Stanov SRZ právnu subjektivitu, to znamená, že vystupuje v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a nesie tiež samostatnú majetkovú zodpovednosť. 2. Štatutárnym orgánom mestskej organizácie je výbor a jeho menom koná predseda alebo tajomník. Iný člen výboru môže zastupovať MsO len na základe osobitného splnomocnenia podpísaného predsedom a ďalším štatutárnym zástupcom organizácie. 3. Za mestskú organizáciu podpisujú oprávnené osoby tak, že k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis predseda alebo tajomník. Predseda a tajomník spoločne podpisujú v nasledujúcich prípadoch: o dispozícia s hnuteľným majetkom mestskej organizácie o dispozícia s nehnuteľným majetkom mestskej organizácie o zmluvy o nadobúdaní nehnuteľností o pracovné a kúpne predajné zmluvy 4. Mestská organizácia používa v oficiálnom styku hlavičkový papier a odtlačky pečiatok. V záujme dodržania jednotného postupu pri používaní hlavičkového papiera a odtlačkov pečiatok je mestská organizácia povinná podľa § 27 ods.7 Stanov SRZ uvádzať toto označenie: o Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia 5. Mestská organizácia používa pečiatku s označením názvu organizácie opatrenú jej symbolom, ktorej grafickú úpravu určí Rada. 6. Ak podpisujú písomnosti i splnomocnené osoby, musia k svojmu podpisu pripojiť dodatok vyznačujúci, že konali v zastúpení štatutárneho orgánu. § 21 Odmeňovanie funkcionárov a členov mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu I. Spôsob odmeňovania
1. Pod
ľa Stanov SRZ sú funkcie vo zväze čestné, z tohto dôvodu na finančnú odmenu za vykonávanú prácu v prospech organizácie nie je právny nárok.
2. Za práce spojené s výkonom funkcie mô
že funkcionár obdržať mzdu (obsahujúcu pevnú a nepovinnú pohyblivú zložku) vyplývajúcu z pracovného pomeru alebo odmenu. Funkcionár nemôže súbežne poberať mzdu aj odmenu. Výbor ZO môže rozhodnúť , ktoré funkcie ZO budú obsadené formou pracovného pomeru
3. Za práce nad rámec výkonu funkcie a výnimo
čnú aktivitu môže byť členovi organizácie poskytnutá mimoriadna odmena.
Mimoriadna odmena sa poskytuje
členom organizácie
3. 1. za ú
časť pri vyšetrovaní a likvidácii úhynu rýb, na záchrane rýb, pri následnom vymáhaní náhrady škody
3. 2. za získanie sponzora, ktorý prispel finan
čným alebo vecným darom v hodnote najmenej 800 EUR na športovú činnosť alebo na zarybnenie revírov
3. 3. za ochranu
životného prostredia rybárskeho revíru
3. 4. za vedenie kroniky organizácie
3. 5. za ú
časť v komisii pre prijímanie nových členov
3. 6. za splnenie vopred stanovených úloh predsedníctvom a výborom organizácie.
17
II.
Tvorba a pou
žitie finančných prostriedkov
v súvislosti s odme
ňovaním
1. Finan
čné prostriedky určené na odmeňovanie funkcionárov a členov sú súčasťou rozpočtu organizácie.
2. Celkový objem rozpo
čtovaných, resp. vyplatených finančných prostriedkov určených na odmeňovanie funkcionárov a členov podľa tejto smernice ako i ďalších fyzických osôb, ktorým organizácia poskytuje finančnú odmenu za výkon práce (napr. účtovník), vrátane súvisiacich zákonných odvodov nesmie byť čší ako súhrn nasledovných rozpočtovaných, resp. skutočných príjmov organizácie:
2.1. výnosy z
členských príspevkov a zápisného
2.2. výnosy z hospodárenia z vlastnej
činnosti po odpočítaní nákladov (chov násad, prenájom majetku)
2.3. výnosy z kapitálového majetku
2.4. výnosy z iných príjmov (príle
žitostné spoločenské a športové podujatia, reklama, a iné).
3. Do príjmov uvedených v odseku 2.4. sa nezapo
čítavajú nasledovné príjmy:
3.1 výnos z predaja povolení na rybolov
3.2 príspevky od fyzických a právnických osôb na zaryb
ňovanie a športovú činnosť
3.3 prijaté pe
ňažné pokuty za disciplinárne previnenia.
4. Nevyplatené rozpo
čtované prostriedky určené na odmeňovanie funkcionárov a členov sa v prípade ich nevyčerpania neprevádzajú do nasledujúceho roka.
III.
Odporu
čená mesačná mzda funkcionára a odporučený ročný limit odmeny funkcionára
sú stanovené v závislosti od typu a po
čtu členov organizácie.
typ organizácie
po
čet členov
mesa
čná mzda (EUR)
ro
čná odmena (EUR)
MO SRZ
do 250
420
MO SRZ
nad 250
v súlade s ustanovením
500
MsO SRZ
do 1 000
platného Zákonníka
614
MsO SRZ
nad 1 000
práce o minimálnej
765
MsO SRZ
nad 2 000
mzde
964
ObO SRZ
do 250
307
ObO SRZ
nad 250
383
Pri
životných jubileách
50 rokov 130 €
60 rokov 150 €
70 rokov a ka
ždých ďalších päť rokov 165 €
Výro
čie členstva vo funkciách 66 €
18
IV. Navrhovanie, schva
ľovanie a výplata miezd, odmien a mimoriadnych odmien
typ odme
ňovania
navrhuje
schva
ľuje
doba výplaty
mzda
predsedníctvo
výbor organizácie
mesa
čne
odmena (funkcionára MO, MsO)
predsedníctvo
výbor organizácie
po zistení predbe
žných výsledkov hospodárenia organizácie
odmena (funkcionára ObO)
predsedníctvo
výbor organizácie
po zistení predbe
žných výsledkov hospodárenia organizácie
mimoriadna odmena
predsedníctvo
výbor organizácie
po ukon
čení a vyhodnotení úlohy
Návrh na mzdu a odmenu mô
že obsahovať podmienky pre jej preddavkové vyplácanie. K mimoriadnej odmene sa preddavky poskytovať nesmú.
V.
Závere
čné ustanovenia
1. Za dodr
žiavanie tejto smernice zodpovedá predseda výboru organizácie.
2. Nadobudnutím ú
činnosti tejto smernice stráca platnosť smernica U-33/03 pod názvom
„Smernica o odme
ňovaní funkcionárov a členov základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu", platná od 5. septembra 2003. § 22 Ocenenia, vyznamenania Zásady udeľovania „čestného členstva“ v SRZ Návrh na udelenie 1. Návrh na udelenie čestného členstva predkladajú miestne a mestské organizácie SRZ (ďalej len MO, MsO SRZ) sekretariátu Rady SRZ aspoň 30 dní pred zasadnutím Prezídia Rady SRZ, ktoré má rozhodnúť o jeho udelení. 2. Každá MO, MsO SRZ môže raz za päť rokov navrhnúť a) do 1000 členov 1 člena b) nad 1000 členov 2 členov na udelenie čestného členstva v SRZ 3. Prezídium Rady SRZ môže udeliť čestné členstvo z vlastného podnetu. I. Čestné členstvo možno udeliť: 1. Členom SRZ za týchto podmienok: Je členom SRZ najmenej 35 rokov, vo funkciách pôsobil najmenej 13 rokov, po dosiahnutí najmenej 60 rokov fyzického veku u mužov a 55 rokov fyzického veku ú žien, ak sa navrhovaný člen na čestné členstvo dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadnym spôsobom pričinil o rozvoj rybárstva alebo Slovenského rybárskeho zväzu a bol v minulosti vyznamenaný vrcholnými orgánmi zväzu. 2. Prezidentovi a tajomníkovi Rady SRZ a predsedovi kontrolnej komisie SRZ po ukončení vykonávanej funkcie. U týchto funkcionárov čestné členstvo udeľuje Rada SRZ na návrh Prezídia Rady SRZ
19
3. Ne
členom SRZ a zamestnancom SRZ za týchto podmienok: Nečlenom SRZ a zamestnancom SRZ možno udeliť čestné členstvo za mimoriadne zásluhy a osobnú angažovanosť a rozvoj rybárstva na Slovensku a Slovenského rybárskeho zväzu ako ocenenie za ich zásluhy. II. Zdôvodnenie predkladaného návrhu na čestné členstvo: MO, MsO SRZ v predkladanom návrhu na udelenie čestného členstva sú povinné, okrem základných údajov o nacionáliách, stručne uviesť dôvody, pre ktoré návrh predkladajú, najmä z titulu akej príležitosti, aké zásluhy má navrhovaná osoba o rozvoj rybárstva a SRZ a jej osobnú aktivitu a iniciatívu v čase členstva alebo počas výkonu funkcie, ako i roky o posledných udelených vyznamenaniach. III. Výhody vyplývajúce z čestného členstva: 1. Oslobodenie od členských poplatkov. 2. Nárok na jedno povolenie ročne bezplatne. IV. Čestné členstvo nemožno udeliť. Tomu, kto bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, pokiaľ takýto trestný čin nebol zahladený, alebo nedbalostný trestný čin proti rybárstvu. V. Čestné členstvo môže byť odňaté: I bez súdneho odsúdenia, ak sa vyznamenaný z vážnych dôvodov stal nehodným ho nosiť. Čestné členstvo odníma ten zväzoví orgán, ktorý ho udelil. VI. Sekretariát Rady SRZ vedie evidenciu čestných členov. VII. Zásady pre udeľovanie čestného členstva v SRZ nadobudli platnosť od 2.1.1996 Zásady udeľovania čestného členstva v MsO SRZ Martin I. Návrh na udelenie 1. Návrh na udelenie čestného členstva predkladajú Obvodné organizácie MsO SRZ Martin aspoň 30 dní pred zasadnutím výboru MsO, ktorý má rozhodnúť o jeho udelení. 2. Výbor MsO môže udeliť čestné členstvo z vlastného podnetu. II. Čestné členstvo možno udeliť členom za týchto podmienok: 1. Členom MsO SRZ Martin po dosiahnutí najmenej 35 rokov členstva v SRZ a 15 rokov práce vo funkciách výborov Obvodných organizácií, ako i vo výbore MsO, kontrolnej komisii a dosiahnutí 60 rokov fyzického veku u mužov a 55 rokov fyzického veku u žien, ak sa navrhnutí členovia na čestné členstvo dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadnym spôsobom pričinili o rozvoj rybárstva alebo Slovenského rybárskeho zväzu. Boli už predtým ocenení iným zväzovým vyznamenaním. 2. Funkcionárom MsO SRZ Martin po dosiahnutí najmenej 25 rokov členstva v SRZ a 15 rokov práce vo funkciách výborov Obvodných organizácií, ako i vo výbore MsO, kontrolnej komisii a dosiahnutí 60 rokov fyzického veku u mužov a 55 rokov fyzického veku u žien, ak sa navrhnutí členovia na čestné členstvo dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadnym spôsobom pričinili o rozvoj rybárstva alebo Slovenského rybárskeho zväzu. Boli už predtým ocenení iným zväzovým vyznamenaním.
20
3. Ne
členom MsO SRZ Martin možno udeliť čestné členstvo za mimoriadne zásluhy a osobnú angažovanosť o rozvoj rybárstva na Slovensku a Slovenského rybárskeho zväzu ako ocenenie za ich zásluhy. Čestné členstvo schvaľuje výbor MsO SRZ Martin. III. Zdôvodnenie predkladaného návrhu na čestné členstvo: Obvodné organizácie MsO SRZ Martin v predkladanom návrhu na udelenie čestného členstva sú povinné uviesť: - základné údaje navrhovaného člena, - dôvody, pre ktoré návrh predkladajú, - pri akej príležitosti (životné jubileum, výročie v SRZ, výročie MsO SRZ Martin) - aké zásluhy má navrhovaná osoba o rozvoj rybárstva na Slovensku a SRZ ako ocenenie za ich zásluhy, osobnú aktivitu a iniciatívu v čase členstva alebo počas výkonu funkcie. IV. Výhody vyplývajúce z čestného členstva MsO SRZ Martin: - oslobodenie od členských poplatkov, - nárok na jedno ročné bezplatné miestne povolenie podľa výberu. V. Čestné členstvo v MsO SRZ Martin môže byť odňaté I bez súdneho odsúdenia, ak sa odmenený z vážnych dôvodov stal nevhodným ho držať. Čestné členstvo odníma výbor MsO SRZ Martin. VI. Tajomník MsO SRZ Martin vedie evidenciu čestných členov. VII. Zásady pre udeľovanie čestného členstva v MsO SRZT Martin boli schválené výborom MsO SRZ Martin a nadobudli platnosť dňom 3. decembra 2004. Š T A T U T o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní Slovenského rybárskeho zväzu Rada Slovenského rybárskeho zväzu na základe ustanovenia § 9 ods. 2 a 3 stanov SRZ vydala tieto z á s a d y o udeľovaní zväzových vyznamenaní: I. Zväzové vyznamenania sú dôležitou formou, ktorou orgány SRZ ( MO, MsO) oceňujú obetavú prácu členov, funkcionárov i pracovníkov SRZ. Vyznamenanie je nielen vysokou spoločenskou poctou, ale súčasne i prostriedkom na vytváranie a upevňovanie morálneho profilu člena alebo pracovníka SRZ a silným podnetom na rozvoj tvorivej pracovnej a iniciatívy a dlhodobej aktivity. Zväzové vyznamenania možno udeliť za zásluhy o hospodársky, kultúrny, športový a organizačný rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu a za aktívnu angažovanosť a vynikajúce pracovné úspechy v rybárstve. Zväzové vyznamenania sa udeľujú jednotlivcom (možno ho udeliť i „in memoriam“) a kolektívom (základným organizačným zložkám MO, MsO, ObO a orgánom SRZ alebo pracovníkom a kolektívom SRZ).
21
II. Druhy zväzových vyznamenaní Ude
ľujú sa tieto druhy a stupne zväzových vyznamenaní 1. Medaila a diplom „Za vynikajúce zásluhy“ - Udeľuje sa len v jednom stupni 2. Čestný odznak a diplom „ Za zásluhy“ - Udeľuje sa v troch stupňoch Prvý stupeň „Zlatý odznak a diplom“ Druhý stupeň „Strieborný odznak a diplom“ Tretí stupeň „Bronzový odznak a diplom“ 3. Čestné uznanie „Za zásluhy“ alebo Pochvalné uznanie „Za obetavú prácu v rybárstve“ - Udeľuje sa len diplom bez odznaku. III. Predkladanie a schvaľovanie návrhov na zväzové vyznamenania 1. RADA SRZ udeľuje zväzové vyznamenania: a) Medailu a diplom „Za vynikajúce zásluhy“ b) Zlatý odznak a diplom „Za zásluhy“ Zamestnancom SRZ tiež: c) Strieborný odznak a diplom „Za zásluhy“ d) Bronzový odznak a diplom „Za zásluhy“ Návrh na udelenie týchto vyznamenaní môžu predložiť: - Základné organizácie SRZ (MO a MsO) - Prezídium RADY SRZ Zamestnancom SRZ: tajomník RADY SRZ Základné organizácie SRZ po prerokovaní a schválení vo výbore predkladajú návrh na udelenie zväzových vyznamenaní na priloženom tlačive. 2. Základné organizácie SRZ (MO a MsO) udeľujú zväzové vyznamenania: a) Strieborný odznak a diplom „Za zásluhy“ b) Bronzový odznak a diplom „Za zásluhy“ Návrhy na udelenie týchto vyznamenaní môžu predložiť obvodné organizácie po prerokovaní a schválení vo výbore MsO SRZ 3. Základné organizácie SRZ (MO a MsO) udeľujú tiež zväzové vyznamenanie Čestné uznanie „Za zásluhy“ alebo Pochvalné uznanie „Za obetavú prácu v rybárstve“. Návrhy na čestné uznanie „Za zásluhy“ alebo pochvalné uznanie „Za obetavú prácu v rybárstve“ schvaľuje výbor MO alebo MsO SRZ. 4. Čestné uznanie „Za zásluhy“ môže na návrh alebo z vlastného podnetu udeliť: - Prezídium RADY SRZ
22
IV. Výber návrhov na zväzové vyznamenania Zväzové vyznamenania mo
žno udeliť: 1. Členom a funkcionárom SRZ, ktorí sa svojou iniciatívou a aktívnou činnosťou a obetavou prácou v orgánoch a organizačných zložkách SRZ významnou mierou zaslúžili o rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu. Vyznamenanie možno udeliť: - Pri dosiahnutí členského výročia 20 rokov a ďalej každých päť rokov členstva, - Pri dosiahnutí ich životného jubilea (50 rokov, 55 rokov, 60 rokov a ďalej každých päť rokov), - Pri jubilejných výročiach založenie základnej organizácie (MO, MsO) SRZ alebo SRZ. 2. Základným organizáciám (MO a MsO) SRZ, v zmysle čl. III. bod 1) písm. a, b, c, d, Štatútu, ktoré dlhodobou aktívnou činnosťou pri plnení zväzových úloh prispeli k rozvoju Slovenského rybárskeho zväzu. Vyznamenanie možno udeliť: - Pri významných výročiach založenia základnej organizácie (dosiahnutí 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov a ďalej každých 10 rokov). 3. Zamestnancom Slovenského rybárskeho zväzu za ich pracovné zásluhy alebo iné významné činnosti v Slovenskom rybárskom zväze. Vyznamenanie možno udeliť: - Pri dosiahnutí pracovného výročia 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov a ďalej každých päť rokov práce v SRZ, - Pri životných jubileách 50 rokov, 55 rokov a 60 rokov ich veku, - Pri významných výročiach SRZ, - Pri iných významných udalostiach. 4. Iným osobám (ktoré nie sú členmi alebo zamestnancami SRZ) za ich výrazné zásluhy o rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu alebo za významnú podporu rybárstva. Vyznamenanie možno udeliť: - Pri ich významných životných jubileách 50 rokov, 55 rokov a 60 rokov ich veku, - Pri významných výročiach SRZ, - Pri iných významných udalostiach. 5. Cudzím štátnym príslušníkom (členom alebo pracovníkom zahraničných rybárskych organizácií), ktorí aktívne spolupracujú so Slovenským rybárskym zväzom. Vyznamenanie možno udeliť: - Pri príležitosti družobných návštev, - Pri iných významných udalostiach. Zväzové vyznamenania všetkých druhov a stupňov možno udeľovať u jednotlivcov spravidla až s odstupom piatich rokov a u základných organizácií (MO a MsO) až s odstupom desiatich rokov od posledného vyznamenania.
23
V. Termíny pre predkladaní návrhov na udelenie vyznamenaní 1. Návrhy na udelenie vyznamenania „Medaila a diplom“ Za vynikajúce zásluhy, ktoré sa ude
ľujú, treba predložiť najneskôr do konca predchádzajúceho roka. 2. Návrhy na udelenia čestného odznaku a diplom „Za zásluhy“ všetkých troch stupňov, ktoré k životnému alebo členskému, príp. k pracovnému jubileu majú byť udelené: V prvom štvrťroku: - Treba predložiť do konca predchádzajúceho roka. V druhom štvrťroku: - Treba predložiť do konca marca v roku. V treťom štvrťroku: - Treba predložiť do konca augusta v roku. Vo štvrtom štvrťroku: - Treba predložiť do konca septembra v roku. VI. Odovzdávanie zväzových vyznamenaní 1. Zväzové vyznamenania: - Medailu a diplom „Za vynikajúce zásluhy“ - Zlatý odznak a diplom „Za zásluhy“ Vyznamenaným odovzdáva prezident, tajomník alebo iný poverený člen RADY SRZ. 2. Zväzové vyznamenania: - Strieborný odznak a diplom „Za zásluhy“ - Bronzový odznak a diplom „Za zásluhy“ Vyznamenaným odovzdáva prezident, tajomník alebo iný poverený člen výboru základnej organizácie (MO, MsO), ktorá ho udeľuje 3. Vyznamenanie – čestné uznanie „Za zásluhy“ alebo pochvalné uznanie „Za obetavú prácu v rybárstve“ Vyznamenaným odovzdáva prezident, tajomník alebo iný poverený člen výboru základnej organizácie (MO, MsO), ktorá ho udeľuje Zväzové vyznamenania sa odovzdávajú na členských schôdzach (mestských konferenciách) organizácie alebo na slávnostnom zasadnutí výboru. Každá vyznamenaná osoba k odovzdaniu vyznamenaniu musí byť písomne pozvaná a vyznamenania má osobne prevziať. Ak sa udeľuje vyznamenanie zomrelému členovi alebo pracovníkovi SRZ, príp. inej zomrelej osobe („in memoriam“), prevezme vyznamenanie pozostalý člen jeho rodiny. VII. Druh a stupeň udeleného zväzového vyznamenania musí byť zapísané do členskej legitimácie vyznamenaného. Zväzové vyznamenanie (čestný odznak) je oprávnený nosiť len vyznamenaný. Po smrti vyznamenaného si vyznamenanie ponecháva jeho rodina na pamiatku. Ak po zomrelom nezostal nikto z príbuzných (manželka, deti, rodičia), vyznamenanie sa vráti orgánu, ktorý ho udelil.
24
Zväzové vyznamenanie nemo
žno udeliť tomu, ktorý bol právoplatne odsúdený súdom pre úmyselný trestný čin, pokiaľ takéto odsúdenie nebolo zahladené. Zväzové vyznamenanie môže byť odňaté i bez súdneho odsúdenia, ak sa vyznamenaný z vážnych dôvodov stal nevhodným ho nosiť. Vyznamenanie odníma ten zväzový orgán, ktorý ho udelil. VIII. Tento štatút nadobudol platnosť jeho schválením RADOU SRZ, e záväzný pre všetky orgány a organizačné zložky a platí do odvolania. § 23
Štatút havarijného fondu MsO SRZ Martin
I. Definícia fondu
Havarijný fond MsO SRZ Martin je špeciálny ú
čelovo viazaný finančný fond zriadený MsO SRZ Martin. Fond je vedený ako samostatný podúčet hlavného účtu MsO. Formálne ho spravuje ekonóm MsO.
II. Spôsob vytvárania fondu
2.1. ZÁKLADNÁ FORMA TVORENIA FONDU
fond je v zásade vytváraný na princípe spravodlivej solidarity všetkými
členmi MsO SRZ, mimo detí do 15 rokov a čestných členov MsO. Kažčlen MsO prispeje každoročne na účet sumou 20 Sk/ resp. 1 euro. Zaplatenie uvedenej sumy sa uskutoční ako súčasť platenia členského príspevku, t.z. do 31.3. príslušného kalendárneho roku.
Hodnota (20 Sk) príspevku sa mô
že zvyšovať rozhodnutím výboru MsO max do výšky 20% zo základného členského príspevku v príslušnom kalendárnom roku.
2.2. MIMORIADNA FORMA TVORENIA FONDU
Mimoriadnou formou príspevku do havarijného fondu, hlavne v
čase jeho počiatočnej tvorby- do 50 % z jeho celkovej plánovanej hodnoty (1 mil. Sk), resp. pri čerpaní zvlášť vysokých položiek z fondu (nad 50% z jeho celkovej plánovanej hodnoty)
Poznámka. :percentá mo
žno meniť.
Je iný príspevok a to :
- forma pô
žičky MsO od Rady SRZ,
- forma pô
žičky MsO od finančnej inštitúcie,
- presunutie prípadnej vymohnutej finan
čnej čiastky (resp. jej časti) od zisteného pôvodcu havárie, resp. zodpovednej osoby alebo inštitúcie- organizácie alebo aj člena MsO,
- príspevok z iného podú
čtu MsO,
- príspevok z poistnej inštitúcie, ak sa na havarijnú udalos
ť vzťahuje.
III. Spôsob pou
žitia prostriedkov fondu
Prostriedky fondu budú pou
žívané výhradne na nápravu škôd vzniknutých Mestskej organizácii obecne v rybárskych revíroch, na rybo-chovných zariadeniach a majetku organizácie alebo na vopred plánované rekonštrukcie (revitalizácie) rybníkov, odchovných zariadení vo vlastníctve MsO. Škoda môže byť zapríčinená prírodnou udalosťou klimatického pôvodu (povodeň, víchrica, ľad...), organického pôvodu (kormorán, vydra, riasy, baktérie, plesne..), alebo ľudským faktorom úmyselným alebo neúmyselným (otrava, nehoda, chyba, nepozornosť, ľahostajnosť)
25
3.1. DÔVODY
ČERPANIA PROSTRIEDKOV FONDU:
a) opravy a úpravy lovných a odchovných a vodohospodárskych
častí hospodárskych stredísk rybárskych revírov, alebo ich častí, ako sú hlavne: ochranné hrádze, vypúšťacie a napájacie zariadenia
b) následné druhotné základné zarybnenie poškodených revírov lovných a odchovných, ak došlo k znehodnoteniu (otrave alebo inému úhynu v dôsledku mimoriadnej udalosti, odplavenia rybnej obsádky, jej kráde
ži...)
c) opravy a mimoriadne údr
žby hmotného nehnuteľného majetku - budovy a s nimi súvisiace stavebné objekty hospodárskych zariadení MsO
- Lip
ňové hospodárstvo Hruškov mlyn
- RH Stráne
- HS
Černík, resp.iné, kt. MsO nadobudne v budúcnosti
- Športový rybník
Ďanová
- Rybník
ČAJKA
d) obnove genera
čných chovných jedincov na rybných hospodárstvach
e) opravy hmotného nehnute
ľného a hnuteľného majetku MsO vzniknuté mimoriadnou udalosťou ako sú náklady na:
- veterinárne, hygienické a znalecké posudky
- administratívne a prípadne súdne poplatky
- iné v sú
časnosti ťažko predvídateľné výdavky súvisiace s mimoriadnou havarijnou udalosťou.
3.2. MECHANIZMUS
ČERPANIA PROSTRIEDKOV FONDU
Finan
čný obnos na vyššie spomenuté dôvody sa môže čerpať len po prerokovaní a schválení výborom MsO, z čoho musí byť vyhotovený písomný záznam. Kontrolu čerpania fondu vykonáva kontrolná komisia MsO. Čerpanie prostriedkov fondu nad 0,5 mil. Sk schvaľuje výročná, resp. mimoriadna mestská konferencia .
Stav fondu sa ka
ždoročne uvádza v správe ekonóma MsO ako samostatná položka podúčet hlavného účtu.
IV. Závere
čné ustanovenie
Tento základný štatút havarijného fondu mo
žno dopĺňať formou doplnkov len po ich schválení MS konferenciou SRZ Martin. § 24
Brigádnicky poriadok
Slovenský rybársky zväz ako dobrovo
ľné združenie občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní športového rybolovu, ochrany prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, v súlade s hlavnými úlohami zväzu , ako aj povinnosťami členov vyplývajúcimi zo stanov, organizuje prostredníctvom svojich zložiek brigádnickú činnosť pri ktorej sa riadi nižšie uvedenými pravidlami.
Brigádnický poriadok je organiza
čnou smernicou s platnosťou pre Mestskú organizáciu SRZ Martin. Všetky ObO MsO SRZ Martin sú povinné v rámci organizovania brigád riadiť sa týmto brigádnickým poriadkom. Podrobným rozpracovaním tohto brigádnického poriadku sa sleduje zjednotenie praxe a postupu pre všetky ObO pri zabezpečovaní, organizovaní a evidencii brigádnickej činnosti.
1. Brigádnická povinnos
ť.
V zmysle stanov SRZ § 6 odst. 2 písm. i, má povinnos
ť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom konferenciou MsO SRZ, kaž člen ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Uznesením Mestskej konferencie je pre členov MsO SRZ Martin stanovená povinnosť odpracovať 8 brigádnických hodín. Člen má túto povinnosť splniť v období od 1.1. do 31.10. bežného roku hlavne na akciách, ktoré budú uvedené v ročnom pláne prác pre brigádnickú činnosť podľa aktuálnych potrieb hlavného hospodára, vedúcich hospodárskych stredísk, mimoriadnych nepredvídaných potrieb (živelná pohroma a pod.) a podľa
26
potrieb ObO uvedených v ich ro
čných plánoch prác, hlavne pri starostlivosti o pridelené revíry podľa nového prerozdelenia revírov MsO do obhospodarovania ObO. V obmedzenom množstve je možné si brigádu odpracovať v jednotlivých ObO pri organizácii pretekov a iných športových a kultúrnych podujatí schválených výborom MsO SRZ Martin
Výnimku z vyššie uvedeného ustanovenia majú:
-
členovia , ktorí dovŕšili vek 60 rokov,
- zdravotne
ťažko postihnutí členovia (ZŤP), túto skutočnosť je potrebné preukázať preukazom ZŤP, fotokópia ktorého musí byť založená v evidencii členov príslušnej ObO a centrálnej evidencii,
- do
časne zdravotne nespôsobilí členovia. Toto je potrebné preukázať platným lekárskym potvrdením,
-
ženy, deti a mládež,
-
členovia výboru MsO, výborov ObO, RS, KK a DK MsO,
2. Organizácia brigád.
Brigády na pridelených revíroch, pri pretekoch a iných športových a kultúrnych podujatiach v rámci ObO si pod
ľa nevyhnutne potrebného počtu brigádnikov a počtu skutočne odpracovaných hodín organizuje brigádnický referent jednotlivých ObO. Brigády podľa plánu práce MsO a neplánované nárazové brigádnické akcie bude organizovať vedúci sekcie brigádnickej činnosti MsO tak, že po konzultácii s hlavným hospodárom a vedúcimi hospodárskych stredísk (poprípade po rozhodnutí predsedníctva resp. uznesení výboru pri mimoriadnych nepredvídaných situáciách (podľa možnosti s dostatočným časovým predstihom stanoví termín, počty ľudí na deň, časové rozmedzie a uplatni svoju požiadavku na príslušnú ObO prostredníctvom jeho predsedu resp. brigádnického referenta.
Výbor ObO zabezpe
čí plnenie tejto požiadavky tak, že zaisti stanovené počty ľudí na požadované termíny a stanovené časy. V prípade nezaistenia požiadavky na konkrétnu brig. akciu MsO zo strany ObO môže byť akcia vykonaná dodávateľským spôsobom a náklady na ňu budú uhradené z prostriedkov vybraných za neodpracované brigády v príslušnej ObO, ktorá vykonanie akcie nezaistila (počty ľudí, termín). Nakoľko vedúci sekcie brigádnickej činnosti MsO bude mať v reálnom čase presnú evidenciu odpracovaných brigád podľa jednotlivých ObO, požiadavky budú uplatňované na tie ObO, ktoré v tom čase budú mať najmenej odpracovaných brigádnických hodín. Brigádnický referent na ObO po 31.3. príslušného roku bude mať k dispozícii presne určený brigádnický fond v hodinách, z ktorého na akcie ObO bude môcť vyčerpať 70% z celého fondu a 30% je povinný zaistiť podľa požiadaviek vedúceho sekcie brigádnickej činnosti MsO. Vedúci sekcie brigádnickej činnosti MsO môže 30% brigádnického fondu využiť na brig. akcie
MsO alebo brigádnické akcie jednotlivých ObO. Brigádnickú
činnosť na ObO je nutné plánovať a hospodáriť tak, aby 70% z celkového fondu pokrylo všetky potrebné činnosti a to hlavne: starostlivosť o pridelené revíry, usporiadanie pretekov a iných športových podujatí. Na brigádnické akcie uvedené v pláne práce MsO SRZ je možné sa vopred osobne nahlásiť.
3. Neodpracovanie brigády.
Člen s brigádnickou povinnosťou, ktorý si v príslušnom kalendárnom roku od 1.1 do 31.10. neodpracoval brigádu svojím konaním vedome porušuje stanovy SRZ a to podľa § 6 odst.2 písm. i, je považované za hrubé porušenie členských povinnosti, je možné proti nemu viesť disciplinárne konanie podľa § 8 ods. 2 písm. b, a uložiť mu aj peňažnú sankciu. Člen, ktorý už vopred predpokladá, že si nebude môcť brigádu odrobiť na organizovaných brigádnických akciách ObO alebo MsO (pracovné zaneprázdnenie, dlhodobý pobyt v zahraničí a pod.), má možnosť za neodpracované hodiny si vopred zaplatiť finanč čiastku a to vo výške 5 € za každú neodpracovanú hodinu, teda 40 € za 8 neodpracovaných povinných brigádnických hodín. Uvedenú čiastku člen zaplatí spolu s platením členského príspevku t.j. do 31.3. bežného roku a zaplatením bude zaevidovaný medzi členov, ktorí majú už odpracovanú povinnú brigádu pre bežný rok. Člen, ktorý napriek tomu, že mal možnosť za brigádu uhradiť finanččiastku a možnosť odpracovať si ju na akciách ObO a MsO si brigádu v termíne do 31.10. bežného roku neodpracoval, týmto hrubo porušil svoju členskú povinnosť a bude mu uložená finančná sankcia vo výške 10 € za neodpracovanú hodinu, teda 80 € za 8 neodpracovaných povinných hodín. Uvedenú čiastku je povinný zaplatiť do 31.3. budúceho roku spolu s členským príspevkom. Pri neuhradení členského príspevku spolu so sankciou za neodpracované hodiny sa bude postupovať podľa toho organizačného poriadku § 4 ,odst. 5 a 6.
27
4. Evidencia brigádnickej
činnosti.
Evidenciu odpracovaných brigád v kalendárnom roku vedie:
- brigádnický referent, priebe
žne za členov ObO,
- vedúci sekcie brigádnickej
činnosti MsO, priebežne za všetky ObO,
- tajomník MsO, po 31.10. zaevidovaním brigády do eviden
čnej karty člena v PC za príslušný kalendárny rok (slúži pri platbe členského príspevku a vydaji povoleniek na budúci rok).
Vzh
ľadom na presnú evidenciu brigádnických hodín u jednotlivých členov a maximálne využitie brigádnického fondu je nutné zo strany kompetentných a poverených členov MsO prísne dodržiavať doleuvedené pravidlá.
Všetky brigádnické akcie, športové a kultúrne podujatia musia by
ť uvedené v pláne prac jednotlivých ObO ako aj v pláne práce MsO. Nárazové alebo ťažko presne na plánovateľné brigádnické akcie z jednotlivých ObO musia byť okamžite nahlásené vedúcemu sekcie brigádnickej činnosti MsO s uvedením miesta, termínu a popisu vykonávaných prác. Po každej brigádnickej akcii musí byť ihneď vystavený doklad „Hlásenie o vykonaní brigády“, ktorý musí obsahovať miesto, dátum, popis prác, menný zoznam účastníkov podľa ObO s uvedením počtu odpracovaných hodín u každého samostatne. Uvedené hlásenie vystavuje na úrovni ObO brigádnický referent resp. poverený člen výboru, ktorý za uvedenú akciu zodpovedá. Na úrovni MsO uvedené hlásenie vystavuje hlavný hospodár, vedúci hospodárskych stredísk resp. člen výboru MsO poverený zodpovednosťou za vykonávanú akciu. Každé hlásenie musí byť podpísané osobne zodpovednou osobou za danú akciu a cez predsedov ObO, resp. členov výboru MsO doručené 1 X mesačne na schôdzu výboru podľa plánu práce výboru MsO a odovzdané vedúcemu sekcie brigádnickej činnosti MsO. Súčasťou hlásenia v prílohe musia byť originály zápisov poučenia o BOZP s podpisom každého zúčastneného člena na konkrétnej akcii. Bez podpísaného poučenia nebude členovi brigáda uznaná a zaevidovaná. Kópie hlásení budú na každej schôdzi výboru doručené brigádnickým referentom ObO cez predsedov ObO k evidencii odpracovaných brigád, ktoré neboli organizované ich ObO. Všetky hlásenia budú evidované u vedúceho sekcie brigádnickej činnosť MsO. Po 31.3. daného roka (dokedy je povinnosť člena uhradiť členský príspevok / sa stanovia presné počty členov jednotlivých ObO). Po odpočítaní členov na ktorých sa nevzťahuje brigádnická povinnosť /výnimka z ustanovenia), tých členov ktorí uhradili stanovenú finanččiastku za neodpracovanú brigádu vopred a tých členov ktorí odpracovali brigádu pri nutných akciách od 1.11. do 31.3. podľa odovzdaných „Hlásení o vykonaní brigády „ (brigády od 1.11. do 31.12. sa eviduje pre nasledujúci rok). Tým dostaneme presný počet členov povinných si odpracovať brigádu v danom roku a teda aj celkový brigádnický fond hodín. Každý brigádnický referent bude oboznámený s disponibilným fondom brigádnických hodín svojej ObO /t.j. 70 % z celkového / a ma možnosť prerozdelenia počtu hodín resp. počtov ľudí na jednotlivé akcie organizované ich ObO, ktoré sú uvedené v pláne práce ObO pre daný rok. Stopercentným plnením hore uvedených činnosti budeme mať každý mesiac presný počet odpracovaných brigád podľa jednotlivých ObO a tým lepšiu možnosť vykonať akcie organizované MsO, nakoľko budú na tieto akcie pozývaní členovia z tých ObO, ktoré majú najmenej odpracovaných brigádnických hodín.
5. Brigádnická
činnosť nových členov a členov po ukončení prerušenia členstva.
Nový
člen MsO je povinný odpracovať 16 brigádnických hodín, z čoho 8 brigádnických hodín je možné odpracovať len na Rybných hospodárstvach MsO v termíne do 31.10. v roku keď do SRZ vstúpil a nie je možná ich náhrada finančným plnením, za druhú polovicu je v odôvodnených prípadoch možná finančná náhrada – po súhlase Výboru MsO.
6. Pou
žitie finančných prostriedkov za neodpracované brigádnické hodiny.
Finan
čné prostriedky z brigádnickej činnosti sa zhromažďujú na podúčtoch jednotlivých ObO. O využití týchto prostriedkov rozhoduje výbor ObO s tým, že je ich možné používať len na tieto presne stanovené účely :
- nákup náradia , materiálu a iných potrieb potrebných pre brigádnickú
činnosť. Takto zakúpený DHIM podlieha centrálnej evidencii a inventarizácií.
- zabezpe
čenie občerstvenia pri brigádach.
- nákup cien pri organizovaní športových pretekov dospelých, mláde
že a detí.
- nákup násadových rýb pre zarybnenie revírov MsO. Nákup sa mô
že uskutočniť len prostredníctvom MsO a po odsúhlasení hlavným hospodárom,
- odmeny pre
členov s odpracovaným väčším počtom hodín podľa kritérií uvedených v bode 7
28
7. Kritéria pre odme
ňovanie členov z finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigádnické hodiny.
Členovia , ktorí sa aktívne zapájajú do brigádnickej činnosti nad rámec povinností vyplývajúcich z uznesenia mestskej konferencie môžu byť výborom ObO odmenení finančnou čiastkou do výšky ceny niektorej celozväzovej povolenky pri splnení nasledovných podmienok:
- odpracovali v jednom roku minimálne 40 brigádnických hodín.
- v predchádzajúcom období neboli disciplinárne potrestaní.
- ObO má na podú
čte za brigádnickú činnosť vytvorené potrebné finančné prostriedky.
Na odmenu nie je právny nárok.
8. Kontrolná
činnosť.
Kontrolnú
činnosť nad vykonávaním brigádnickej činnosti v jednotlivých ObO uskutočňuje vedúci sekcie brigádnickej a investičnej činnosti pri výbore MsO prípadne iný poverený člen výboru MsO. Predmetom kontrolnej činnosti je hlavne rozsah a kvalita vykonávaných prác, vedenie evidencie brigádnickej činnosti.
9. Bezpe
čnosť a ochrana zdravia brigádnikov.
Pou
čenie o predpisoch BOZ pre brigádnikov MsO SRZ Martin vykoná vedúci brigády, ktorým je :
-
člen výboru ObO – brigádnicky referent
- iný
člen výboru ObO poverený organizovaním brigády,
- vedúci hospodárskych stredísk ( RH Stráne, RH Hruškov Mlyn, RH Turany)
Pou
čenie bude vykonané v rozsahu, ktorý je prílohou tejto smernice a kaž člen je povinný po poučení na zadnej strane potvrdiť túto skutočnosť podpisom.
Z á v e r
Za presné dodr
žiavanie a vykonávanie týchto smerníc zodpovedajú výbory obvodných organizácií. Poučenie sa vykonáva pred zaradením brigádnikov na určené práce v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s dôrazom hlavne na nasledovné:
1. Pridelené práce bude
člen vykonávať podľa pokynov vedúceho brigády.
2. Brigádnik je povinný dba
ť o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie ďalších osôb, ktorých sa jeho činnosť dotýka.
3. Obsluhova
ť malú mechanizáciu a zariadenia, môže brigádnik len v prípade, že vlastní preukaz na obsluhu resp. bol poučený podľa návodu na obsluhu, alebo s ktorými bol riadne oboznámený v zmysle zákona č. 124/2006 § 12 a § 16
4. Pri brigádnickej
činnosti bude člen SRZ používať vlastné osobné ochranné pracovné pomôcky podľa pokynov uvedených v ozname o konaní brigády.
5. Brigádnickú
činnosť člen vykonáva v súlade so Stanovami SRZ.
6. V prípade vzniku úrazu, alebo iného poškodenia po
čas brigádnickej činnosti si nebudem od MsO SRZ Martin vymáhať finančné odškodnenie.
7. Ú
časť na brigáde pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok je neprípustná. Používanie alkoholických nápojov a omamných látok počas brigády je zakázané.
Potvrdzujem,
že som bol o predpisoch BOZ poučený. Školeniu som porozumel a súhlasím s podmienkami, ktoré sú v poučení stanovené.
Meno a priezvisko podpis dátum
1. ................................... ............................ .........................
2. ................................... ............................ ........................
29
§ 25 Rozdelenie revírov MsO SRZ Martin do obhospodarovania obvodným organizáciám.
Pre jednoduchšie obhospodarovanie vlastných, resp. štátom (Radou SRZ) pridelených rybárskych revíroch, si ich MsO SRZ Martin rozde
ľuje (v súvislosti s vnútornou štruktúrou MsO, ktorá je v súčasnosti rozdelená na 10 Obvodných organizácií), výlučne na účely efektívneho organizovania plnenia si brigádnickej povinnosti jednotlivých členov, podľa nasledovných zásad; tieto zásady zároveň vyjadrujú aj vnútornú hierarchiu, pričom je prioritné zamerať brigádnickú aktivitu na plnenie úloh na nižšie uvedených revíroch:
- ka
ždá ObO sa bude starať (udržiavať poriadok, vykonávať údržbu, ... ) o :
o lovný kaprový revír – stojatú vodu
o odchovný pstruhový potok
o lovný pstruhový potok
o te
čúcu vodu – úsek rieky Váh alebo Turiec
Poznámka:
1. brigádnickú prácu si ObO rozvrhne tak, aby brigády iného zamerania napr. organizácia pretekov, spolo
čenských podujatí a pod., nesmú vyčerpať disponibilný časový fond brigád na úkor uvedených prioritných aktivít.
2. pri prípadnej zmene vnútornej štruktúry MsO SRZ Martin sa následne automaticky upraví aj prerozdelenie revírov,
3. brigádnickou
činnosťou realizovaná starostlivosť o pridelené revíri, dôslednosť ich udržiavania v primeranom stave, môže byť kontrolovaná členmi výboru MsO, pri zaevidovaní výrazného zanedbania môže byť ObO udelená sankcia, a to vo forme peňažnej (zrážky z podúčtu ObO) ktorú udelí výbor MsO, a to na základe návrhu overovacej komisie v zložení: hl. hospodár, vedúci brigádnickej činnosti a predseda ObO v ktorej sa predmetný revír nachádza.
1. Rozdelenie lovných kaprových revírov – stojatých vôd
Obvodná organizácia revír
číslo revíru
č.1 Stred nemá predelený revír
č.2 Sever - Košúty Štrkovisko Explózia 3-4120-1-1
č.3 Ľadoveň nemá pridelený revír
č.4 Podháj - Záturčie OR Biele Brehy 3-2590-1-1
č.5 Sučany Štrkovisko Sučany 3-4220-1-1
Štrkoviská Turiansky most 3-4240-1-1
č.6 Turany Štrkovisko Bôr 3-4070-1-1
OR Ratkovo 3-2690-1-1
Rybník Za Ráztokou 3-5970-1-1
OR Chrenkova plá
ň 3-4090-1-1
č.7 Priekopa Štrkovisko Lipovec (malé jazero) 3-4150-1-1
č.8 Vrútky I. Štrkovisko Lipovec (veľké jazero) 3-4150-1-1
č.9 Príbovce Rybník Ďanová 3-3390-1-1
č.10 Vrútky II. Lipovecká jama (Široká) 3-1980-1-1
2. Rozdelenie odchovných pstruhových potokov
Obvodná organizácia revír
číslo revíru
č.1 Stred Ležiachovský kanál 3-4440-4-2
č.2 Sever – Košúty Bôrovský potok (Hebron) 3-4440-4-2
č.3 Ľadoveň Záhradnícky potok, Mädokýš 3-4440-4-2
č.4 Podháj – Záturčie Kubalov potok 3-4660-4-2
Ve
ľký jarok 3-4440-4-2
30
Záturecký potok 3-4660-4-2
č.5 Sučany Podhradský potok, Krchová 3-4660-4-2
č.6 Turany Černík, Trusalová, Ráztoky (Nolčovský p.) 3-4660-4-2
č.7 Priekopa nemá pridelený revír
č.8 Vrútky I. Javorina 3-4440-4-2
č.9 Príbovce Zápotočie (Folkušovský p.) 3-6110-4-2
Ved
žer 3-4810-4-2
č.10 Vrútky II. Kľačiansky potok 3-4660-4-2
Poznámka:
Uvedené potoky sú vytipovaná ako najú
živnejšie, čo ale neznamená, že pri pozmenení podmienok, nemôže dôjsť na základe požiadaviek hlavného hospodára organizácie k ich zámene za iné, ale v zásade by malo platiť, že každá ObO udržuje podľa možnosti min. jeden až dva odchovné potoky.
3. Rozdelenie lovných pstruhových potokov
Obvodná organizácia revír
číslo revíru
č.1 Stred Bystrička 3-0410-4-1
č.2 Sever – Košúty Sklabinský potok
– od
želez. mosta po pramene, 3-3720-4-1
Sloviansky potok 3-3790-4-1
č.3 Ľadoveň Necpalský 3-2410-4-1
č.4 Podháj – Záturčie Pivovarský potok 3-2860-4-1
č.5 Sučany Kantorský potok 3-1510-4-1
Biely potok 3-0130-4-1
č.6 Turany Studenec 3-3930-4-1
Šútovský potok 3-4270-4-1
č.7 Priekopa Zázrivá 3-6120-4-1 Sklabinský potok Jordán 3-6120-4-1
č.8 Vrútky I. Zázrivá 3-6120-4-1
č.9 Príbovce Vríca 3-6030-4-1
Blatnický potok 3-0190-4-1
č.10 Vrútky II. nemá pridelený revír
4. Rozdelenie riek Váh a Turiec
4.1. Rozdelenie
Váh
č. 17
- úsek od priehradného múra VN Krpe
ľany po brod cez Váh na Sučianske Štrkoviská (predmiestnou časťou Hradiská v obci Sučany) – ObO č. 6 Turany,
- úsek od brodu cez Váh na Su
čianske Štrkoviská (pred miestnou časťou Hradiská v obci Sučany) po lavicu pre peších pri obci Kľačany – ObO č. 5 Sučany,
- úsek od lavice pre peších pri obci K
ľačany po Lipovecký most – ObO č.8 Vrútky I.
- úsek od Lipoveckého mosta po sútok s deriva
čným kanálom Váhu – ObO č. 10 Vrútky II.
Váh
č. 16
- úsek od sútoku s deriva
čným kanálom Váhu po sútok s potokom Hoskora – ObO č.10 Vrútky II.
Poznámka:
Teoretická starostlivos
ť o nemenované potoky prislúchajúce k uvedenému úseku povodia Váhu pripadá pod príslušnú ObO, ak nie je samostatným zadelením uvedené inak
4.2. Rozdelenie starostlivosti o rieku Turiec , revír
č.1 – ObO č.1,2,3,4,7a 9 nasledovne:
- úsek od cestného mosta v obci Moškovec po vtok Bystrického potoka, ObO
č. 1 Stred, č. 2 Sever, č.4 Podháj, č. 9 Príbovce – spoločne,
- úsek od vtoku Bystrického potoka po ha
ť pri teplárni – ObO č. 3 Ľadoveň,
- úsek od hate pri teplárni po cestný most na Podháj - ObO
č. Stred,
- od cestného mosta na Podháj po most pri Tulipe -
č.4 Podháj,
31
- úsek od mosta pri Tulipe po most pri pamätníku Fr. partizánov - ObO
č.7 Priekopa,
- úsek od cestného mosta v Priekope ( pamätník Francúzskych partizánov ) po vtok do Váhu ObO
č. 8 Vrútky I.
Poznámka:
Teoretická starostlivos
ť o nemenované potoky prislúchajúce k uvedenému úseku povodia Turca pripadá pod príslušnú ObO, ak nie je samostatným zadelením uvedené inak § 26 Záverečné ustanovenia Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia. Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin výbor
32
Zodpovedný funkcionár: Ing. Horislav HARATÍK Redaktor: Ing. Pavel KOR
ČOK Autorský kolektív: Ing. arch. Ľubomír BURICA, PhD. Ing. Jozef ŠPÁNIK Milan LENÁRTH Ján SÝKORA Marián KURÍŠKO Dušan PUTIRKA Ing. Anton ROŠTEK Pavol BRXA Miroslav KAČENÁK Tibor ŠONKOL Pavol BARKA Ing. Rastislav KOPECKÝ Formálna úprava: Ing. Pavel KORČOK Tlač: MsO SRZ Martin Organizačný poriadok pridelený podľa rozdeľovníka. Schválené č. B1-15/2008 Do tlače schválené 14. decembra 2007

zroj:http://www.srzmt.sk/