Parta martinských rybárov

www.srzmartin.sk

Extreme Fish Carp Team


http://www.efct.estranky.sk/

EXTREME FISH CARP TEAM

 poslanie a ciele občianskeho združenia

1. Združenie prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti v oblasti zvyšovania     športovej úrovne všetkých vrstiev obyvateľstva.

2. Združenie sa podieľa na tvorbe a rozširovaní teoretického a praktického poznania v oblasti športového rybolovu, rybárstva a ochrany prírody pre každého, kto prejaví záujem o ďalšie poznávanie ichtyofauny, rybolovných techník a ochrany životného prostredia.

3. Združenie sústreďuje finančné, materiálne a ďalšie zdroje na podporu:

    -    organizovania a usporiadania aktivít v rámci športového rybolovu, rybárstva a ochrany prírody

    -    riešenia projektov ďalšieho rozvoja a skvalitňovania rybolovných techník, rybárstva a ochrany životného prostredia

    -    finančného, technického a materiálneho zabezpečenia predmetných činností fomou finančných príspevkov na zaistenie týchto činností alebo úhrady nákladov na ich zabezpečenie

    -    publikačnej činnosti v rámci športových a vzdelávacích aktivít formou príspevkov, na vydávanie reklamných letákov a pozvánok a ďalších publikácií

    -    reklamnej činnosti

    -    poradenskej činnosti

4. Združenie podporuje efektívnu a účinnú komunikáciu a zdieľanie informácií medzi právnickými a fyzickými osobami, inými občianskymi združeniami a jednotlivcami snažiacimi sa o kvalitatívne zmeny v oblasti športového rybolovu, rybárstva a ochrany prírody a iných všeobecno - prospešných činností, ktoré s procesmi športového rybolovu, rybárstva a ochrany prírody súvisia.

5. Združenie dosahuje svoje ciele najmä prostredníctvom uskutočňovania rôznej formy podpory, ktoré súvisia s cieľmi a poslaním združenia.